GSW Warnice
Statut PDF Drukuj Email

 

S T A T U T

GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ

WARNICE

 

Przepisy ogólne

Rozdział I

 

§ 1 Spółka Wodna nosi nazwę „Gminna Spółka Wodna Warnice” zwana dalej spółką ,

której czas trwania jest nieograniczony

 

§ 2 Siedzibą spółki jest biuro Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach ul.

Szczecińska 21a 74-200 Pyrzyce.

§ 3 Teren działania oraz urządzenia i wody objęte działalnością spółki, a także członków

spółki określa dokumentacja techniczna jako załącznik do statutu.

 

Rozdział II

 

Cele spółki oraz środki do ich osiągnięcia

§ 4 Celem spółki jest:

 

1 utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

2 prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach rolnych.

 

§ 5 Spółka wodna osiąga swe cele w drodze:

 

1) wykonywanie zadań systemem gospodarczym,

2) zlecenia wykonywania zadań podmiotom gospodarczym,

3) wykonywanie zadań przez członków spółki,

4) przygotowania, opracowania zadań techniczno-ekonomicznych oraz projektów

technicznych objętych działalnością spółki,

5) współpracy z organizacjami rolniczymi, samorządem gminnym, samorządem

powiatowym, samorządem wojewódzkim , wojewodą w zakresie prowadzenia

racjonalnej gospodarki rolnej,

6) współpracy z wykonawcą robót,

7) wykonywania zadań przez członka spółki,

 

§ 6 Do osiągnięcia celów spółki służą:

 

1 składki i inne świadczenia członków,

2 składki osób zakładów nie będących członkami spółki,

3 wpływy z majątku i zysku z działalności gospodarczej,

4 pomoc samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, państwa oraz

z działalności gospodarczej.


 


 


 


 

Rozdział III

§ 7 Członkowie spółki

 

1.Członkami spółki są osoby fizyczne i prawne, którzy są właścicielami gruntów

wymienieni w załączniku do statutu

2.Przyjęcie do spółki nowego członka następuje w drodze uchwały zarządu spółki.

3.Wykluczenie członka spółki następuje w drodze uchwały zarządu w razie:

a) przejecie praw i obowiązków przez następcę prawnego

b) rażącego naruszenia obowiązków wynikających ze statutu

 

.

§ 8 Prawa i obowiązki członka spółki

 

1.Prawa członka spółki:

 

a) udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki, oraz zgłaszania wniosków.

b) wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) korzystania z urządzeń, maszyn i innych świadczeń spółki

d) żądania od organów spółki informacji i porad w zakresie działalności spółki

e) członek ma prawo świadczyć usługi na rzecz spółki, do wysokości świadczenia i

składki

2.Obowiązki członka spółki:

a) stosowania się do postanowień statutu

b) stosowania się do uchwał i poleceń organów spółki

c) opłacania świadczeń i składek uchwalonych przez organy spółki

d) wykonywania innych świadczeń na rzecz spółki

e) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zebraniach grup członkowskich

 

§ 9 Członek spółki wodnej ma obowiązek udostępnić grunty w celu wykonania na

gruntach prac niezbędnych do wykonania zadań spółki

§ 10 Przyjęcie do spółki wodnej nowego członka następuje na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Zarządu

§ 11 Wykluczenie członka spółki wodnej następuje w drodze uchwały Zarządu za

nie zastosowanie się do obowiązków, o których w § 8 pkt 2 litera a, b, c, d, e.

§ 12 Zasady ustalania składek i innych świadczeń jest następująca:

1) składkę i świadczenie na rzecz spółki ustala się corocznie proporcjonalnie do

odnoszonych korzyści tj. obszaru oddziaływania urządzeń melioracyjnych na grunty

 

§ 13 Wysokość świadczenia, składki i innych świadczeń na dany rok ustala Zarząd na

podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie planu finansowego w wysokości

proporcjonalnej do korzyści uzyskiwanych przez członka.

 

§ 14 O wysokości składek i terminie ich płacenia i sposobie wykonania świadczeń na rzecz

spółki członek powinien powiadomiony być pisemnie lub w sposób zwyczajowy.

 

§ 15 Świadczenia nie wykonane przez członka spółki w wyznaczonym terminie przez

Zarząd wykonane będą na jego koszt.

 


 


 

Rozdział IV

Organy Spółki

 

§ 16 Organami spółki są:

 

1.Walne Zgromadzenie Spółki

2.Zarząd Spółki

3.Komisja Rewizyjna

 

§ 17 Jeżeli liczba członków spółki przekracza 70 Walne Zgromadzenie Członków

zastępuje się Walnym Zgromadzeniem Przedstawicieli.

 

§ 18 Do Walnego Zgromadzenia należy:

 

1 uchwalanie planu prac spółki wodnej oraz jej budżetu, w którym można upoważnić

zarząd do zaciągania pożyczek lub kredytów, w imieniu spółki, do ustalonej

wysokości,

2 uchwalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki, wybór oraz

odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

3 rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie Zarządowi

absolutorium,

4 podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości albo zbycia lub obciążenia

nieruchomości spółki wodnej,

5 uchwalanie zmian statutu spółki wodnej,

6 podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki wodnej do związku spółek

wodnych,

7 podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki wodnej z inną spółką wodną

albo podziału spółki wodnej na dwie lub więcej spółek,

8 podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki wodnej oraz powołania

likwidatorów,

9 zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora spółki wodnej,

10 podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub Komisję

Rewizyjną.

 

§ 19 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu

na liczbę obecnych przedstawicieli

§ 20 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu, rozwiązania spółki

wodnej, połączenia z inną spółką lub podziału spółki zapadają większością dwóch

trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli spółki

wodnej

§ 21 Przedstawicielowi spółki wodnej przysługuje jeden głos

§ 22 Walne zgromadzenie zwołuje się przynajmniej raz w roku.

§ 23 Walne zgromadzenie zwołuje się ponadto na pisemny wniosek:

a)Komisji Rewizyjnej,

b)co najmniej jednej czwartej członków spółki,

c)organu nadzorującego spółkę wodną,

§ 24 Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia.

§ 25 Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i protokolant

zgromadzenia, kopię protokołu przesyłają organowi prowadzącemu nadzór nad

działalnością spółki

§ 26 W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby nie będące

członkami spółki.

§ 27 Okręgiem wyborczym jest miejscowość , w której leży większa część gruntów

członka spółki

§ 28 Delegaci wybierani są w miejscowościach, w zależności od udziału gruntów danej

miejscowości w spółce wodnej.

§ 29 Łączna liczba delegatów wynosi 20.


 

§ 30 Wyboru delegatów wg wzoru:

C x B : A = D

C – ogólna liczba przedstawicieli

B – obszar oddziaływania w okręgu wyborczym

A – ogólny obszar oddziaływania spółki

D – ilość przedstawicieli wybieranych w okręgu wyborczym

§31 O czasie miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Przedstawicieli zawiadamia się

pisemnie.

§ 32 Do Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy statutu.

§ 33 Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru Zarządu , Starosta może ustanowić w drodze decyzji, zarząd komisaryczny spółki wodnej na czas oznaczony, nie dłuższy

niż rok.

 

§ 34 Do Zarządu spółki wodnej należy :

 

1 zwołanie co najmniej raz w roku Walnego Zgromadzenia,

2 Zarząd spółki wodnej wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, kieruje

działalnością spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i

reprezentuje ją na zewnątrz

3 do właściwości Zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów,

4 Zarząd spółki wodnej ma prawo obciążania członków spółki kosztami świadczeń lub

prac niewykonanych w terminie

5 Zarząd przynajmniej raz w roku dokonuje przeglądu stanu technicznego urządzeń

melioracyjnych

6 do dokonania przeglądu urządzeń melioracyjnych i budowli Zarząd może powołać

osobę mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji

samodzielnej w budownictwie

7 Zarząd spółki wodnej obowiązany jest do przedłożenia Staroście uchwał organów

spółki w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

 

§ 35 Zarząd spółki składa się z pięciu członków

1 w skład zarządu wchodzą

przewodniczący

zastępca przewodniczącego

dwóch członków

2 Zarząd wybierany jest na okres 5 lat

3 dwóch członków Zarządu jest uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu

spółki.

§ 36 Zarząd pełni obowiązki do wyboru nowego Zarządu ale nie dłużej niż trzy miesiące

od upływu kadencji

 

§ 37 Uchwały Zarządu są podejmowane zwykła większością głosów w obecności

przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy pozostałych członków

Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.

§ 38 Z posiedzenia Zarządu spółki sporządza się protokół , który podpisują przewodniczący

posiedzenia i protokolant

§ 39 W przypadku powtarzającego się naruszenia przez Zarząd prawa lub statutu Starosta

może , w drodze decyzji rozwiązać Zarząd , wyznaczając osobę pełniącą jego

obowiązki

 

§ 40 Zarząd spółki za zgodą organu nadzorującego może utworzyć biuro do wykonywania

zadań gospodarczych i administracyjnych oraz prowadzenia gospodarki finansowej.

§ 41 Komisja rewizyjna składa się z 3 członków spółki

 

1 przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają wybrani członkowie

2 Komisja Rewizyjna kontroluje działalność spółki wodnej

3 Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli gospodarki

finansowej spółki wodnej co najmniej raz w roku, przed Walnym Zgromadzeniem

i przedstawienia wyników kontroli Walnemu Zgromadzeniu w formie sprawozdania


 

4 Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 5 lat

5 członek Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu

6 z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokół

7 Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli na wniosek Starosty i zawiadamia Zarząd

spółki oraz Starostę u uchybieniach stwierdzonych w toku kontroli, a w razie

stwierdzenia przestępstwa organy ścigania

8 Komisja Rewizyjna na koszt spółki wodnej może powołać biegłego do zbadania

sprawozdania finansowego

9 wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie lub o nie udzielenie

absolutorium dla Zarządu spółki wodnej.

§ 42 W razie wykonywania czynności związanych z działalnością spółki poza

miejscem zatrudnienia i zamieszkania delegatom, członkom Zarządu oraz komisji

rewizyjne przysługuje zwrot kosztów podróży oraz zwrot utraconego zarobku

wynikającego z zatrudnienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 43 Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą za szczególny wkład pracy

społecznej w wykonanie zadań spółki otrzymać nagrody, których wysokość ustala

Walne Zgromadzenie.

 

 

Rozdział V


 

 

Rozwiązanie spółki wodnej lub likwidacja

 

§ 44 Spółka wodna może być rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 45 Spółka wodna może być rozwiązana przez Starostę, w drodze decyzji, jeżeli:

1 działalność spółki narusza prawo lub statut,

2 upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, a Walne

Zgromadzenie nie dokonało wyboru, nowego Zarządu

3 liczba członków jest mniejsza niż trzech.

 

§ 46 Rozwiązanie spółki wodnej następuje po przeprowadzeniu postępowania

likwidacyjnego.

§ 47 W okresie tego postępowania spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodatkiem

w likwidacji” oraz zachowuje osobowość prawną.

§ 48 Likwidatorem spółki może być członek Zarządu lub inna osoba powołana uchwałą

Walnego Zgromadzenia.

§ 49 W przypadku rozwiązania spółki na podstawie decyzji Starosty, likwidatora wyznacza

Starosta.

§ 50 Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu spółki i podejmuje w imieniu

spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności

§ 51 Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki, wysokość wynagrodzenia ustala

starosta.

§ 52 Likwidator odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzenia postępowania

likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub statucie spółki

wodnej.

§ 53 Zobowiązania przypadające od spółki wodnej będącej w likwidacji pokrywa się

w następującej kolejności:

1 zobowiązania ze stosunku pracy,

2 zobowiązania w zakresie danin publicznych

3 koszt prowadzenia likwidacji

4 inne zobowiązania.

§ 54 Spółka wodna może zaciągać zobowiązania finansowe w celu wykonania działalności

statutowej a wysokość zobowiązań i udzielenia pełnomocnictw określa Walne

Zgromadzenie

.

 

 

 

 
Statut PDF Drukuj Email

 .S T A T U T

 

GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ

WARNICE

 

Przepisy ogólne

Rozdział I

 

§ 1 Spółka Wodna nosi nazwę „Gminna Spółka Wodna Warnice” zwana dalej spółką ,

której czas trwania jest nieograniczony

 

§ 2 Siedzibą spółki jest biuro Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach ul.

Szczecińska 21a 74-200 Pyrzyce.

§ 3 Teren działania oraz urządzenia i wody objęte działalnością spółki, a także członków

spółki określa dokumentacja techniczna jako załącznik do statutu.

 

Rozdział II

 

Cele spółki oraz środki do ich osiągnięcia

§ 4 Celem spółki jest:

 

1 utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

2 prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach rolnych.

 

§ 5 Spółka wodna osiąga swe cele w drodze:

 

1) wykonywanie zadań systemem gospodarczym,

2) zlecenia wykonywania zadań podmiotom gospodarczym,

3) wykonywanie zadań przez członków spółki,

4) przygotowania, opracowania zadań techniczno-ekonomicznych oraz projektów

technicznych objętych działalnością spółki,

5) współpracy z organizacjami rolniczymi, samorządem gminnym, samorządem

powiatowym, samorządem wojewódzkim , wojewodą w zakresie prowadzenia

racjonalnej gospodarki rolnej,

6) współpracy z wykonawcą robót,

7) wykonywania zadań przez członka spółki,

 

§ 6 Do osiągnięcia celów spółki służą:

 

1 składki i inne świadczenia członków,

2 składki osób zakładów nie będących członkami spółki,

3 wpływy z majątku i zysku z działalności gospodarczej,

4 pomoc samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, państwa oraz

z działalności gospodarczej.


 


 


 


 

Rozdział III

§ 7 Członkowie spółki

 

1.Członkami spółki są osoby fizyczne i prawne, którzy są właścicielami gruntów

wymienieni w załączniku do statutu

2.Przyjęcie do spółki nowego członka następuje w drodze uchwały zarządu spółki.

3.Wykluczenie członka spółki następuje w drodze uchwały zarządu w razie:

a) przejecie praw i obowiązków przez następcę prawnego

b) rażącego naruszenia obowiązków wynikających ze statutu

 

.

§ 8 Prawa i obowiązki członka spółki

 

1.Prawa członka spółki:

 

a) udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki, oraz zgłaszania wniosków.

b) wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) korzystania z urządzeń, maszyn i innych świadczeń spółki

d) żądania od organów spółki informacji i porad w zakresie działalności spółki

e) członek ma prawo świadczyć usługi na rzecz spółki, do wysokości świadczenia i

składki

2.Obowiązki członka spółki:

a) stosowania się do postanowień statutu

b) stosowania się do uchwał i poleceń organów spółki

c) opłacania świadczeń i składek uchwalonych przez organy spółki

d) wykonywania innych świadczeń na rzecz spółki

e) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zebraniach grup członkowskich

 

§ 9 Członek spółki wodnej ma obowiązek udostępnić grunty w celu wykonania na

gruntach prac niezbędnych do wykonania zadań spółki

§ 10 Przyjęcie do spółki wodnej nowego członka następuje na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Zarządu

§ 11 Wykluczenie członka spółki wodnej następuje w drodze uchwały Zarządu za

nie zastosowanie się do obowiązków, o których w § 8 pkt 2 litera a, b, c, d, e.

§ 12 Zasady ustalania składek i innych świadczeń jest następująca:

1) składkę i świadczenie na rzecz spółki ustala się corocznie proporcjonalnie do

odnoszonych korzyści tj. obszaru oddziaływania urządzeń melioracyjnych na grunty

 

§ 13 Wysokość świadczenia, składki i innych świadczeń na dany rok ustala Zarząd na

podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie planu finansowego w wysokości

proporcjonalnej do korzyści uzyskiwanych przez członka.

 

§ 14 O wysokości składek i terminie ich płacenia i sposobie wykonania świadczeń na rzecz

spółki członek powinien powiadomiony być pisemnie lub w sposób zwyczajowy.

 

§ 15 Świadczenia nie wykonane przez członka spółki w wyznaczonym terminie przez

Zarząd wykonane będą na jego koszt.

 


 


 

Rozdział IV

Organy Spółki

 

§ 16 Organami spółki są:

 

1.Walne Zgromadzenie Spółki

2.Zarząd Spółki

3.Komisja Rewizyjna

 

§ 17 Jeżeli liczba członków spółki przekracza 70 Walne Zgromadzenie Członków

zastępuje się Walnym Zgromadzeniem Przedstawicieli.

 

§ 18 Do Walnego Zgromadzenia należy:

 

1 uchwalanie planu prac spółki wodnej oraz jej budżetu, w którym można upoważnić

zarząd do zaciągania pożyczek lub kredytów, w imieniu spółki, do ustalonej

wysokości,

2 uchwalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki, wybór oraz

odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

3 rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie Zarządowi

absolutorium,

4 podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości albo zbycia lub obciążenia

nieruchomości spółki wodnej,

5 uchwalanie zmian statutu spółki wodnej,

6 podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki wodnej do związku spółek

wodnych,

7 podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki wodnej z inną spółką wodną

albo podziału spółki wodnej na dwie lub więcej spółek,

8 podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki wodnej oraz powołania

likwidatorów,

9 zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora spółki wodnej,

10 podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub Komisję

Rewizyjną.

 

§ 19 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu

na liczbę obecnych przedstawicieli

§ 20 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu, rozwiązania spółki

wodnej, połączenia z inną spółką lub podziału spółki zapadają większością dwóch

trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli spółki

wodnej

§ 21 Przedstawicielowi spółki wodnej przysługuje jeden głos

§ 22 Walne zgromadzenie zwołuje się przynajmniej raz w roku.

§ 23 Walne zgromadzenie zwołuje się ponadto na pisemny wniosek:

a)Komisji Rewizyjnej,

b)co najmniej jednej czwartej członków spółki,

c)organu nadzorującego spółkę wodną,

§ 24 Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia.

§ 25 Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i protokolant

zgromadzenia, kopię protokołu przesyłają organowi prowadzącemu nadzór nad

działalnością spółki

§ 26 W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby nie będące

członkami spółki.

§ 27 Okręgiem wyborczym jest miejscowość , w której leży większa część gruntów

członka spółki

§ 28 Delegaci wybierani są w miejscowościach, w zależności od udziału gruntów danej

miejscowości w spółce wodnej.

§ 29 Łączna liczba delegatów wynosi 20.


 

§ 30 Wyboru delegatów wg wzoru:

C x B : A = D

C – ogólna liczba przedstawicieli

B – obszar oddziaływania w okręgu wyborczym

A – ogólny obszar oddziaływania spółki

D – ilość przedstawicieli wybieranych w okręgu wyborczym

§31 O czasie miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Przedstawicieli zawiadamia się

pisemnie.

§ 32 Do Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy statutu.

§ 33 Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru Zarządu , Starosta może ustanowić w drodze decyzji, zarząd komisaryczny spółki wodnej na czas oznaczony, nie dłuższy

niż rok.

 

§ 34 Do Zarządu spółki wodnej należy :

 

1 zwołanie co najmniej raz w roku Walnego Zgromadzenia,

2 Zarząd spółki wodnej wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, kieruje

działalnością spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i

reprezentuje ją na zewnątrz

3 do właściwości Zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów,

4 Zarząd spółki wodnej ma prawo obciążania członków spółki kosztami świadczeń lub

prac niewykonanych w terminie

5 Zarząd przynajmniej raz w roku dokonuje przeglądu stanu technicznego urządzeń

melioracyjnych

6 do dokonania przeglądu urządzeń melioracyjnych i budowli Zarząd może powołać

osobę mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji

samodzielnej w budownictwie

7 Zarząd spółki wodnej obowiązany jest do przedłożenia Staroście uchwał organów

spółki w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

 

§ 35 Zarząd spółki składa się z pięciu członków

1 w skład zarządu wchodzą

przewodniczący

zastępca przewodniczącego

dwóch członków

2 Zarząd wybierany jest na okres 5 lat

3 dwóch członków Zarządu jest uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu

spółki.

§ 36 Zarząd pełni obowiązki do wyboru nowego Zarządu ale nie dłużej niż trzy miesiące

od upływu kadencji

 

§ 37 Uchwały Zarządu są podejmowane zwykła większością głosów w obecności

przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy pozostałych członków

Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.

§ 38 Z posiedzenia Zarządu spółki sporządza się protokół , który podpisują przewodniczący

posiedzenia i protokolant

§ 39 W przypadku powtarzającego się naruszenia przez Zarząd prawa lub statutu Starosta

może , w drodze decyzji rozwiązać Zarząd , wyznaczając osobę pełniącą jego

obowiązki

 

§ 40 Zarząd spółki za zgodą organu nadzorującego może utworzyć biuro do wykonywania

zadań gospodarczych i administracyjnych oraz prowadzenia gospodarki finansowej.

§ 41 Komisja rewizyjna składa się z 3 członków spółki

 

1 przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają wybrani członkowie

2 Komisja Rewizyjna kontroluje działalność spółki wodnej

3 Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli gospodarki

finansowej spółki wodnej co najmniej raz w roku, przed Walnym Zgromadzeniem

i przedstawienia wyników kontroli Walnemu Zgromadzeniu w formie sprawozdania


 

4 Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 5 lat

5 członek Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu

6 z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokół

7 Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli na wniosek Starosty i zawiadamia Zarząd

spółki oraz Starostę u uchybieniach stwierdzonych w toku kontroli, a w razie

stwierdzenia przestępstwa organy ścigania

8 Komisja Rewizyjna na koszt spółki wodnej może powołać biegłego do zbadania

sprawozdania finansowego

9 wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie lub o nie udzielenie

absolutorium dla Zarządu spółki wodnej.

§ 42 W razie wykonywania czynności związanych z działalnością spółki poza

miejscem zatrudnienia i zamieszkania delegatom, członkom Zarządu oraz komisji

rewizyjne przysługuje zwrot kosztów podróży oraz zwrot utraconego zarobku

wynikającego z zatrudnienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 43 Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą za szczególny wkład pracy

społecznej w wykonanie zadań spółki otrzymać nagrody, których wysokość ustala

Walne Zgromadzenie.

 

 

Rozdział V


 

 

Rozwiązanie spółki wodnej lub likwidacja

 

§ 44 Spółka wodna może być rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 45 Spółka wodna może być rozwiązana przez Starostę, w drodze decyzji, jeżeli:

1 działalność spółki narusza prawo lub statut,

2 upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, a Walne

Zgromadzenie nie dokonało wyboru, nowego Zarządu

3 liczba członków jest mniejsza niż trzech.

 

§ 46 Rozwiązanie spółki wodnej następuje po przeprowadzeniu postępowania

likwidacyjnego.

§ 47 W okresie tego postępowania spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodatkiem

w likwidacji” oraz zachowuje osobowość prawną.

§ 48 Likwidatorem spółki może być członek Zarządu lub inna osoba powołana uchwałą

Walnego Zgromadzenia.

§ 49 W przypadku rozwiązania spółki na podstawie decyzji Starosty, likwidatora wyznacza

Starosta.

§ 50 Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu spółki i podejmuje w imieniu

spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności

§ 51 Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki, wysokość wynagrodzenia ustala

starosta.

§ 52 Likwidator odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzenia postępowania

likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub statucie spółki

wodnej.

§ 53 Zobowiązania przypadające od spółki wodnej będącej w likwidacji pokrywa się

w następującej kolejności:

1 zobowiązania ze stosunku pracy,

2 zobowiązania w zakresie danin publicznych

3 koszt prowadzenia likwidacji

4 inne zobowiązania.

§ 54 Spółka wodna może zaciągać zobowiązania finansowe w celu wykonania działalności

statutowej a wysokość zobowiązań i udzielenia pełnomocnictw określa Walne

Zgromadzenie

.

 

 

 
Zarząd PDF Drukuj Email

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Warnice

 

1..Pluta Mirosław - Przewodniczący Zarządu

2. Spółdzielcza Agrofirma Witkowo(Pędzik Jerzy) - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

3. Chmielewski Jacek - Członek

4. Redzisz Krystyna - Członek

5. Samson Andrzej - Członek

 

Komisja Rewizyjna Gminnej Spółki Wodnej Warnice

 

1.Janiszewska Zofia-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2.Orzechowski Lech -Członek

3.Chmielewski Jan-Członek

 

Przedstawiciele Członków Gminnej Spółki Wodnej Warnice

1.Śpiewak Sławomir

2.Samson Małgorzata

3.Kuźmiński Wojciech

4.Wochner Waldemar

5.Ostrowski Tadeusz

6.Chmielewski Jan

7.Chmielewski Jacek

8.Pietrzak Krzysztof

9.Janiszewska Zofia

10.Dejnak Zbigniew

11.Nizio Tadeusz

12.Orzechowski Lech

13.Pluta Mirosław

14.Andrzejczyk Roman

15.Spółdzielcza Agrofirma Witkowo

16.Gmina Warnice