SW Jedlice
 • Zarząd   ( 2 artykułów )
 • Statut   ( 2 artykułów )

    

  S T A T U T

  SPÓŁKI WODNEJ

  J E D L I C E

   

  Przepisy ogólne

   

  Rozdział I

   

  § 1       Spółka Wodna nosi nazwę „ Spółka Wodna Jedlice” zwana dalej spółką.

   

  § 2       Siedzibą spółki jest biuro Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach ul. 

              Szczecińska 21a 74-200 Pyrzyce.

  § 3       Teren działania oraz urządzenia i wody objęte działalnością spółki, a także członków  

              spółki określa załącznik do statutu.

   

  Rozdział II

   

  Cele spółki oraz środki do ich osiągnięcia

  § 4       Celem spółki jest:

   

  1) utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

  2) prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach rolnych.

   

  § 5       Spółka wodna osiąga swe cele w drodze:

   

  1) wykonywanie zadań systemem gospodarczym,  

  2) zlecenia wykonywania zadań podmiotom gospodarczym,

  3) wykonywanie zadań przez członków spółki,

  4) przygotowania, opracowania zadań techniczno-ekonomicznych oraz projektów

  technicznych objętych działalnością spółki,

  5) współpracy z organizacjami rolniczymi, samorządem gminnym, samorządem powiatowym, samorządem wojewódzkim , wojewodą ,w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej,

  6) współpracy z wykonawcą robót,

  7) wykonywania zadań przez członka spółki,

   

  § 6       Do osiągnięcia celów spółki służą:

   

  1) składki i inne świadczenia członków,

  2) składki osób zakładów nie będących członkami spółki,

  3) wpływy z majątku i zysku z działalności gospodarczej,

  4) pomoc samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, państwa oraz                   

  z działalności gospodarczej.

    

   

   

  Rozdział III

  § 7       Członkowie spółki

   

  1.Członkami spółki są osoby fizyczne i prawne, którzy są właścicielami gruntów wymienieni w załączniku do statutu

  2.Przyjęcie do spółki nowego członka następuje w drodze uchwały zarządu spółki

        3.Wykluczenie członka spółki następuje w drodze uchwały zarządu w razie:

        a) przejecie praw i obowiązków przez następcę prawnego 

        b) rażącego naruszenia obowiązków wynikających ze statutu

   

  § 8        Prawa i obowiązki członka spółki

   

  1.Prawa członka spółki:

   

  a) udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki oraz zgłaszania wniosków.

  b) wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej

  c) korzystania z urządzeń, maszyn i innych świadczeń spółki

  d) żądania od organów spółki informacji i porad w zakresie działalności spółki

   

  2.Obowiązki członka spółki:

  a) stosowania się do postanowień statutu

  b) stosowania uchwał i poleceń organów spółki

  c) opłacania świadczeń i składek uchwalonych przez organy spółki

  d) wykonywania innych świadczeń na rzecz spółki

  e) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zebraniach grup członkowskich

   

  § 9       Członek spółki wodnej ma obowiązek udostępnić grunty w celu wykonania na

               gruntach prac niezbędnych do wykonania zadań spółki

  § 10     Przyjęcie do spółki wodnej nowego członka następuje na wniosek zainteresowanego

   w drodze uchwały zarządu

  § 11     Wykluczenie członka spółki wodnej następuje w drodze uchwały zarządu za 

              nie zastosowanie się do obowiązków, o których w § 8 pkt 2 litera a, b, c, d, e.

  § 12      Zasady ustalania składek i innych świadczeń jest następująca:

              1) składkę i świadczenie na rzecz spółki ustala się corocznie proporcjonalnie do  

               odnoszonych korzyści tj. obszaru oddziaływania urządzeń melioracyjnych na grunty

   

  § 13     Wysokość świadczenia, składki i innych świadczeń na dany rok ustala zarząd na  

              podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie planu finansowego w wysokości    

               proporcjonalnej do korzyści uzyskiwanych przez członka.

   

  § 14     O wysokości składek i terminie ich płacenia i sposobie wykonania świadczeń na rzecz    

              spółki członek powinien powiadomiony być pisemnie lub w sposób zwyczajowy 

        က       /tablica ogłoszeń/,

  § ȱ5     Świadczenia nie wykonane przez członka spółki w wyznaczonym terminie przez 

             zarząd wykonane będą na jego koszt.

   

   

  Rozdział I

   

  Organy Spółki

   

  § 16     Organami spółki są:

   

  .Walne Zgromadzenie Spdzłki

  2.Zarząd Spółki

  3.Komisja Rewizyjna

  § 17     Jeżeli liczba członków怠spółki Ѱrzukracza 70 Walne Zgromadzenie`Członków  

    耠  !    zastępuje się Walnym Zromadzeniem Delegatów. ¤

  § 18     Do Walnego ZgRomadzenia naluży>

   

  1)      ucwalanie planu 聰rac spółki wodnej oraz jej budżetu, w ktrym ɭożna upoważnić z!rząd do zaciągania pożycze{ lb2kredytów, w imieniu spółki, do ustalonej wysokości,

  2)      ucwalanie wysokoşci składek i innych świadczeń na rzecz spółki,wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

  3)      rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie zarządowi absolutorium,

  4)      podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości albo zbycia lub obciążenia nieruchomości spółki wodnej,

  5)      uchwalanie zmian statutu spółki wodnej,

  6)      podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki wodnej do związku spółek wodnych,

   

  7)      podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki wodnej z inną spółką wodną albo podziału spółki wodnej na dwie lub więcej spółek,

  8)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki wodnej oraz powołania likwidatorów,

  9)      zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora spółki wodnej,

  10)  podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub Komisję Rewizyjną.

   

  § 19     Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu  

              na  liczbę obecnych członków

  § 20     Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu , rozwiązania spółki   

             wodnej,   połączenia    z inną spółką    lub podziału spółki zapadają większością dwóch 

             trzecich głosów  przy obecności co najmniej połowy liczby członków spółki wodnej

            

  § 21     Członkowi spółki wodnej przysługuje jeden głos,

   

  § 22     Walne zgromadzenie zwołuje się przynajmniej raz w roku.

  § 23     Walne zgromadzenie zwołuje się ponadto na pisemny wniosek:

  a) Komisji Rewizyjnej,

  b) co najmniej jednej czwartej członków spółki,

  c) organu nadzorującego spółkę wodną,

  § 24     Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia,

  § 25     Protokół z walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i protokolant 

              zgromadzenia,kopię protokołu przesyłają organowi prowadzącemu nadzór nad   

              działalnością spółki.

      

  § 26     W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby nie będące  

              członkami spółki.

  § 27     Okręgiem wyborczym jest miejscowość, w której leży większa część gruntów członka  

              spółki

  § 28     Delegaci wybierani są w miejscowościach, w zależności od udziału gruntów danej  

              miejscowości w spółce wodnej.

  § 29    Łączna liczba delegatów wynosi 40.

  § 30     Wyboru delegatów wg wzoru:

   

              C x B : A = D   

              C – ogólna liczba delegatów

              B – obszar oddziaływania w okręgu wyborczym

              A – ogólny obszar oddziaływania spółki

              D – ilość delegatów wybieranych w okręgu wyborczym

  § 31     O czasie miejscu i porządku obrad zgromadzenia członków zawiadamia się pisemnie.

  § 32     Do Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy statutu.

  § 33     Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru zarządu , starost⁡ może ustanowić,                   w drodze decyzji, zarząd komi⁳aryczny spółki wodnej na ãzas ozniţzony, nke dłuższy  

         `    niż rok/

   

   

  § 34     Dn Zarządu spółki wodnej ~ależy :

   

  脱) zwołanie conajmniej raz w roku Walnego Zgromadzenia,

  2) 聺arząd spółki wodnej wykonuje uchwały Walnego Zgomadznia, kieruje działalnością spółoi, zarzdza jej m聡jątkiem¬ pro÷adzi gospodarkę finansową            "     Ġ  $†i reprezentuje ją na zewnątrz,

  3ȩ d właściwości za⁲ządu należą sprawy niezastrzeżo.e dla innych organóŷ,Œ4) Zarzd spóŒk聩 woŤjej ma prawo obci䄅żania członków spółki ko{ztami świadczѥń lub prac niewykonanych w terminie

  5) zѡrząd przynajmniej raz w roku dokofuje przeglądu stanu techŮicznego urządzeń      

              melioracyjnych

  6) dodokonanIa przeglŅdu urzą⃤zeń melioracyjnych i buäowlm Zarząd może powołać osobℙ maj℅cą odpow聩ednie przygotowanѩe zawodoſe do ɰełnieŮia funkcjisamodzéelnej w budownictwie

  7) Zarząd spółki wodnej obowiązany je⁳t do przedłożenia staroście uchwał organów spółki w terminie 7 dni od dniš0䁩ch půdjęcia.

   

  § 35     Zarząd spółki sjłada się z pięc⁩u0człoków,

   

  1)w skład zarząfu wchodzą:

  a)      przwodniczący

  b)      䁺asŴępca przewodniczącego

  c)      sekretarz

  d)      dwóch członków

  2) z聡rząd wybierany jest na okres 5 lat,

  dwó聣h członków Zarządu jest(upranionych do składanIa ѯświadczeń w imieniuspółki.

  § 36     Zarząd pełni obowiązki  do wyboru nowego Zarządu ale nie łużej niż trzy miesaące"

  od upły7u kadencji

  § 37     Uchwałx zarządu są podejmgwane z職ykłą w)ększością głsów w becności 

              przewodniczącego lub jego zastępcy i ců najmniej połoѷy pozostałych głon胳w 

              zarządu. S razie równości głoóów rozstrzyga głos przewodiczącego zarządu,

  § 38     Z poiedzenia zarządu spółki sr/rz̅dza się protokół , który podpisŵją przewodniczący 

              posiedrenia i protokolant

  § 39     W przypadku Powtarzającego!siƙ naruszɥnia przez zarząd prawa lub statutu starost䁡