Statut PDF Drukuj Email

Załącznik do uchwały nr 6/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku

 

 

S T A T U T

GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ PYRZYCE

  

( Tekst jednolity )

 

Rozdział I

 

 

Przepisy ogólne

 

§ 1
 

1. Spółka Wodna nosi nazwę „Gminna Spółka Wodna Pyrzyce” zwana dalej „spółką” ,

2. Spółka jest zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach zwanej dalej Związkiem.

3. Siedzibą spółki jest biuro Związku.

4. Spółkę zawiązuje się na czas nieokreślony.

5. Terenem działania spółki jest obszar Powiatu Pyrzyckiego.

6. Spółka może działać poza terenem określonym w ust. 5 na wniosek zainteresowanych członków lub dla realizacji własnych celów gospodarczych. 

7. Spółka używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem Gminna Spółka Wodna Pyrzyce

8. Wykaz członków spółki zawiera załącznik do statutu. 
9. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych objętych utrzymaniem przez spółkę określa dokumentacja techniczna.

 

§ 2 

 

1. Spółka jest osobą prawną. Osobowość prawną nabywa w dniu uprawomocnienia się decyzji o zatwierdzeniu statutu przez organ nadzorujący, tj. Starostę Pyrzyckiego.

2. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

3. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swych członków, a członkowie nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

 

§ 3

 

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Pyrzycki zwany w dalszej części statutu „starostą”.

2. Spółka podlega zarejestrowaniu w katastrze wodnym. Z wnioskiem o wpis do rejestru występuje zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

 

 

Rozdział II 

Cele spółki oraz środki do ich osiągnięcia

 

§ 4

 Celem spółki jest:

1. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i urządzeń wodnych 

2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach rolnych.

3. Propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych.

4. Udzielenie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

 

§ 5

 

Spółka wodna osiąga swe cele w drodze:

1. Wykonywanie zadań systemem gospodarczym.

2. Zlecenia wykonywania zadań podmiotom gospodarczym. 

3. Wykonywanie zadań przez członków spółki.

4. Współpracy z organizacjami rolniczymi, samorządem gminnym, samorządem powiatowym, samorządem wojewódzkim, wojewodą w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej na zmeliorowanych gruntach.

 

 § 6

 Do osiągnięcia celów spółki służą:

1. Składki i inne świadczenia członków,

2. Składki osób i zakładów nie będących członkami spółki,

3. Dochody z majątku spółki i zysk z działalności gospodarczej,

4. Pomoc samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, państwa oraz z działalności gospodarczej.

5. Darowizny i dotacje innych osób prawnych lub fizycznych.

 

§ 7

 

1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków spółki ustalone są w wysokości niezbędnej do wykonania planowanych na dany rok zadań spółki.

2. Wysokość składek i innych świadczeń powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków, w związku z działalnością spółki.

 

§ 8

 

1. Kwoty składek, terminy płatności oraz zakres i warunki wykonania innych świadczeń, dla poszczególnych członków spółki wyznacza zarząd na podstawie uchwał walnego zgromadzenia spółki.

2. Ściąganie składek członkowskich należy do zarządu.

3. Niewykonane w terminie obowiązkowe świadczenia niepieniężne członka, mogą być wykonane na jego koszt i ryzyko przez zarząd spółki.

4. Do egzekucji składek i świadczeń na rzecz spółki stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych.

5. Zarząd spółki może na wniosek członka zmienić jego składkę pieniężną na odpowiadające jej świadczenia rzeczowe.

6. W uzasadnionych przypadkach, zarząd spółki może zawiesić terminy płatności składki członka.

 

§ 9

 

Świadczenia osób nie będących członkami spółki ściągane są na podstawie decyzji starosty wydanej na wniosek zarządu spółki.

§ 10

 

1. Spółka może, na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, prowadzić działalność gospodarczą, dla uzyskania środków na działalność statutową.

2. W szczególności spółka może wykonywać prace i usługi związane z melioracjami, gospodarką wodną oraz inne określone uchwałami walnego zgromadzenia spółki.

3. Zyski z działalności, o której mowa w ust. 1 przeznaczone są w całości na działalność statutową spółki.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie spółki

 § 11

 

1. Członkami spółki są osoby fizyczne i prawne, które odnoszą korzyści z urządzeń melioracyjnych utrzymywanych przez spółkę.

2. Przyjęcie do spółki nowego członka następuje na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały zarządu spółki. Następca prawny członka spółki wstępuje w jego prawa i obowiązki z chwilą nabycia gruntów od członka spółki 4. Na wniosek spółki, starosta w drodze decyzji może włączyć do spółki osobę (zakład), której członkostwo jest uzasadnione celami, dla których spółka została utworzona. 

§ 12

Utrata członkostwa w spółce następuje na w skutek:

1. Wystąpienia ze spółki na pisemny wniosek zainteresowanego następuje po trzydziestu dniach od dnia złożenia wniosku

2. Likwidacji lub upadłości osoby prawnej.

3. Przejęcia praw i obowiązków przez następcę prawnego

4. Wykluczenie członka spółki następuje w drodze uchwały zarządu w razie:

a) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, w szczególności zalegania z opłatą składek, b) działania członka na szkodę spółki,

c) utrudniania przez członka w sposób rozmyślny działań zmierzających do osiągnięcia jej celów statutowych.

5. Z chwilą zbycia gruntów leżących w obszarze oddziaływania urządzeń melioracyjnych utrzymywanych przez spółkę.

6. Śmierci członka spółki lub innego zdarzenia powodującego utratę przez członka spółki tytułu do władania gruntami stanowiącymi podstawę członkostwa w spółce.

7. Uchwałę o wykluczeniu lub wystąpieniu członka ze spółki zarząd spółki przedkłada w ciągu 7 dni staroście, celem wydania przez starostę decyzji na tą osobę o naliczeniu wymiaru składki lub świadczenia na rzecz spółki.

  

Rozdział IV

Prawa i obowiązki członka spółki

 

§ 13

 

Prawa członka spółki

1. Członek ma czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółki oraz Walnego Zgromadzenia Członków Związku.

2. Członek ma prawo do uczestnictwa w obradach zgromadzeń spółki, bezpośrednio lub przez swoich delegatów.

3. Członek ma możliwość korzystania z urządzeń i maszyn spółki na zasadach określonych przez zarząd.

4. Członek ma możliwość korzystania z informacji i porad prawnych lub technicznych w zakresie objętym działalnością spółki.

5. Członek ma prawo zaskarżenia uchwał zarządu i walnego zgromadzenia do sądu cywilnego.

Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje wykonania obowiązków wynikających z uchwały zarządu spółki.

6. Członek ma prawo świadczyć usługi na rzecz spółki, do wysokości świadczenia. 

 

§ 14 

 

Obowiązki członka spółki

Członek spółki ma obowiązek:

1. Stosowania się do postanowień statutu, uchwał i poleceń organów spółki

2. Opłacania świadczeń i składek uchwalonych przez organy spółki.

3. Wykonywania innych świadczeń na rzecz spółki

4. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zebraniach grup członkowskich oraz wypełnianie obowiązków wynikających z wyboru do organów spółki lub Związku,

5. Udostępniania swoich gruntów dla wykonywania niezbędnych dla wykonania zadań spółki.

6. Dbania o urządzenia spółki i ich ochronę przed dewastacją.

 

§ 15

 

1. Członek spółki obowiązany jest do niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy na urządzeniach lub mieniu spółki.

2. W przypadku nie wykonania naprawy szkód w wyznaczonym przez zarząd spółki terminie przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział V

Organy Spółki

 

§ 16

 

Organami spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Spółki

2. Zarząd Spółki

3. Komisja Rewizyjna

 § 17

 

1. Jeżeli liczba członków spółki przekroczy 70 osób, walne zgromadzenie złożone z członków spółki zostaje zastąpione przez walne zgromadzenie delegatów.

2. Delegaci wybierani są przez członków spółki na zebraniach organizowanych w jednostkach administracyjnych – miejscowościach położonych na terenie działania spółki.

3. Łączna liczba delegatów wynosi 25.

4. Okręgiem wyborczym jest miejscowość , w której leży większa część gruntów członka spółki.

5. Delegaci wybierani są w miejscowościach, w zależności od udziału gruntów danej miejscowości w spółce wodnej.

6. Wyboru delegatów dokonuje się wg wzoru:

C : A = D : B

C – ogólna liczba delegatów

B – obszar oddziaływania w okręgu wyborczym

A – ogólny obszar oddziaływania spółki

D – ilość delegatów wybieranych w okręgu wyborczym

7. Delegaci wybierani są na okres 5 lat z tym, że wyborcy mają prawo odwołania delegata w czasie trwania kadencji i wyboru na jego miejsce innego delegata.

8. Na walnym zgromadzeniu każdy delegat posiada jeden głos.

9. Zarząd i komisja rewizyjna są wybierane w głosowaniu jawnym. Na wniosek większości delegatów wybory są tajne.

 

§ 18

 

1. Walne zgromadzenie spółki zwołuje zarząd, co najmniej raz w roku.

2. Zarząd obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie spółki na pisemny wniosek:

  1. komisji rewizyjnej,

  2.   najmniej jednej czwartej członków spółki lub delegatów spółki,

  3. starosty.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać proponowany porządek obrad, oraz uzasadnienie potrzeby zwołania walnego zgromadzenia 

§ 19

 

1. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu spółki winno zawierać proponowany porządek obrad oraz informacje o terminie i miejscu obrad.

2. Zawiadomienie rozsyła się do wszystkich członków lub przedstawicieli oraz starosty na dwa tygodnie przed planowanym terminem walnego zgromadzenia.

3. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zarząd może zaprosić przedstawicieli instytucji współpracujących ze spółką lub udzielających jej pomocy. Uczestniczący, przedstawiciele mają tylko głos doradczy.

4. Członkowie spółki nie będący delegatami, a uczestniczący w walnym zgromadzeniu składającym się z delegatów, nie mają prawa głosu 

§ 20

  1.  

a)rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i rzeczowych oraz udzielenie zarządowi absolutorium,

b)uchwalenie planu prac spółki oraz jej budżetu,

c)uchwalenie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki,

d)upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu spółki do ustalonej wysokości,

e)wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej,

f)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia albo zbycia lub obciążenia nieruchomości spółki,

g)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółki ze związku spółek wodnych,

h)uchwalenie zmian statutu spółki,

i)podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki z inną spółką, albo podziału spółki,

j)podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki oraz powołania likwidatorów,

k)zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora,

l)rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez zarząd spółki lub komisję rewizyjną,

ł)podejmowanie uchwał o przeznaczeniu mienia pozostałego po rozwiązaniu lub likwidacji spółki.

 

2. Nieudzielanie absolutorium zarządowi spółki jest równoznaczne z odwołaniem zarządu i nowymi wyborami zarządu.

3.Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru Zarządu, Starosta może ustanowić w drodze decyzji, zarząd komisaryczny spółki wodnej na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok.

 

§ 21

 

 1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad, który powołuje protokolanta.

 2. Protokół, uchwały i inne dokumenty walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i protokolant obrad.

 3. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli (członków), z wyjątkiem uchwał określonych w § 20 ust. 7 – 9, które zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli (członków).

 

§ 22

  1. Zarząd spółki składa się z pięciu członków

 2. Zarząd spółki jest organem wykonawczym spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje spółkę na zewnątrz.

 3.W skład zarządu wchodzą:

 a)Przewodniczący,

 b)Zastępca przewodniczącego,

 c)Trzech członków.

§ 23

 

 1. Zarząd spółki wybierany jest spośród delegatów spółki na okres 5 lat.

 2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków zarządu o 50% składu osobowego, zarząd spółki lub podmioty wymienione w § 18 ust. 2, zobowiązani są w terminie 3 miesięcy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu dokonania wyborów uzupełniających.

 4. Zarząd pełni obowiązki do wyboru nowego Zarządu ale nie dłużej niż trzy miesiące od upływu kadencji.

 

§ 24

 

1. Zarząd spółki zwołany jest przez przewodniczącego lub jego zastępcę w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 2. Obrady zarządu prowadzi jego przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

 3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego a w razie jego nieobecności - zastępcy.

 4. Z posiedzenia zarządu sporządzony jest protokół, który podpisuje protokolant i przewodniczący posiedzenia.

 5. W posiedzeniu zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni członkowie komisji rewizyjnej lub inni goście, których udział zarząd uzna za pożądany.

 

6. W okresie między posiedzeniami spółkę reprezentuje przewodniczący zarządu. Ze swoich decyzji i działań przewodniczący składa zarządowi informację na najbliższym posiedzeniu.

 

§ 25

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są:

1. Przewodniczący zarządu w zwykłych sprawach związanych z realizacją planu finansowego i planu pracy spółki,

2. Co najmniej dwóch członków zarządu w tym przewodniczący lub jego zastępca w pozostałych sprawach, w szczególności: nabywania, zbywania lub obciążenia spółki, zadłużenia spółki, nabywania lub zbywania ruchomości oraz zawierania innych umów o wartości przekraczającej 25% planowanych przychodów spółki w danym roku.

 

§ 26

 

 Do właściwości zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów spółki a w szczególności:

 1. Organizowanie działalności spółki w sposób zmierzający do realizacji jej celów statutowych i administrowanie majątkiem spółki,

 2. Zwoływanie walnych zgromadzeń oraz przygotowanie na te zgromadzenie: sprawozdań, planów pracy, planów finansowych, uchwał i wniosków, a także innych materiałów wymagających rozpatrzenia przez walne zgromadzenie.

 3. Zarząd przynajmniej raz w roku dokonuje przeglądu stanu technicznego urządzeń melioracyjnych

 4. Do dokonania przeglądu urządzeń melioracyjnych i budowli zarząd może powołać na koszt spółki osobę mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji samodzielnej w budownictwie.

 5. Wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia, a w tym wyznaczanie i egzekwowanie składek oraz innych świadczeń członków spółki.

 6. Przyjmowanie nowych członków oraz wyłączanie członków ze spółki,

 7. Wnioskowanie o wydanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz spółki osób nie będących jej członkami.

 8. Zarząd spółki za zgodą organu nadzorującego może utworzyć biuro do wykonywania zadań gospodarczych i administracyjnych oraz prowadzenia gospodarki finansowej.

 

§ 27

 

1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność spółki. W jej skład wchodzą:

  1.  

przewodniczący,

  1.  

dwóch członków.

2. Przepisy dotyczące zarządu określone w § 23 odnoszą się odpowiednio do komisji rewizyjnej.

3. Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.

 

§ 28

 

Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

1. Kontrola gospodarki finansowej spółki przeprowadzona co najmniej raz w roku przed jej walnym zgromadzeniem,

2. Sprawdzenie sprawozdania finansowego przygotowanego przez zarząd na walne zgromadzenie spółki,

3. Kontrola działalności spółki oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez spółkę,

4. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na walnym zgromadzeniu spółki,

5. Składanie walnemu zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, w tym wnioski w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi,

6. Zawiadomienie zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli, a w przypadku stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa również starosty i organów ścigania.

 

§ 29

 

1. Komisja rewizyjna może na koszt spółki powołać biegłego dla sprawdzenia działalności finansowej lub gospodarczej spółki, jeżeli prawidłowość prowadzenia tej działalności lub rzetelności ksiąg i informacji udzielanych w trakcie kontroli budzą wątpliwości.

2. Wynagrodzenie powołanego przez komisję rewizyjną biegłego ustalane jest w umowie z zarządem spółki.

 

§ 30

 

1. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz spółki.

2. Walne zgromadzenie spółki może przyznać członkom zarządu i komisji rewizyjnej:

a) Nagrody roczne za szczególny wkład pracy w działalność spółki,

b) Ekwiwalent za stratę czasu poświęconego na prowadzenie spraw spółki,

c)Zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą za szczególny wkład pracy społecznej w wykonanie zadań spółki otrzymać nagrody, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

 

Rozdział VI

Nadzór i kontrola nad działalnością spółki


§ 31

 

1. Zarząd spółki obowiązany jest do przedłożenia staroście uchwał organów spółki w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

2. Uchwały organów spółki sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. O nieważności uchwał w całości lub w części orzeka w drodze decyzji starosta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. Starosta wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2 jest ostateczna. Spółka, której uchwała została uchylona może zwrócić się do starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu spółce przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 32

 

 1. W przypadku powtarzającego się naruszenia prawa lub statutu przez zarząd, starosta może w drodze decyzji rozwiązać zarząd i wyznaczyć osobę pełniącą jego obowiązki.

 2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1 stała się ostateczną, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków zarządu jest obowiązana zwołać walne zgromadzenie w celu wybrania nowego zarządu. Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu, starosta może ustanowić w drodze decyzji zarząd komisaryczny na okres nie dłuższy niż rok. 

 

Rozdział VII

Rozwiązanie spółki wodnej lub likwidacja

 

§ 33

 

 1. Spółka może być rozwiązana uchwałą walnego zgromadzenia.

 2. Spółka może być rozwiązana przez starostę, w drodze decyzji, jeżeli:

 a) jej działalność narusza prawo lub statut,

 b)upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, o którym mowa w § 32 ust. 3, a walne zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu,

 c) liczba członków spółki jest mniejsza niż trzech.

 

§ 34

 

1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie tego postępowania spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów „w likwidacji” oraz zachowuje osobowość prawną.

2. Likwidatorem spółki może być członek zarządu lub inna osoba powołana uchwałą walnego zgromadzenia.

3. W przypadku rozwiązania spółki na podstawie decyzji, o której mowa w § 34 ust. 2, likwidatora wyznacza starosta.

 

4. Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki, a wysokość wynagrodzenia ustala Starosta.

 5. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki zarządu spółki i podejmuje w imieniu Spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności.

 6. Likwidator odpowiada za szkody powstałe w skutek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z naruszenia zasad określonych w ustawie lub statucie spółki wodnej. W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora – odpowiadają oni solidarnie.

 

§ 35

 

1. Zobowiązania przypadające od spółki będącej w likwidacji pokrywane są w następującej

 kolejności:

 a)zobowiązania ze stosunku pracy,

 b)zobowiązania w zakresie danin publicznych,

 c)koszty prowadzenia likwidacji,

 d)inne zobowiązania.

  1. decyduje Walne Zgromadzenie.

 

§ 36

 

Starosta po otrzymaniu uchwały Walnego Zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego.

 

Statut zatwierdzony został decyzją Starosty Pyrzyckiego

        

 y Pyrzyckiego