Stratut_Jedlice PDF Drukuj Email

  

S T A T U T

SPÓŁKI WODNEJ

J E D L I C E

 

Przepisy ogólne

 

Rozdział I

 

§ 1      

Spółka Wodna nosi nazwę „ Spółka Wodna Jedlice” zwana dalej spółką.

 

§ 2      

Siedzibą spółki jest biuro Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach ul.  Szczecińska 21a 74-200 Pyrzyce.

§ 3      

Teren działania oraz urządzenia i wody objęte działalnością spółki, a także członków  spółki określa załącznik do statutu.

 

Rozdział II

 

Cele spółki oraz środki do ich osiągnięcia

§ 4      

Celem spółki jest:

1) utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

2) prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach rolnych.

 

§ 5      

Spółka wodna osiąga swe cele w drodze:

 

1) wykonywanie zadań systemem gospodarczym,  

2) zlecenia wykonywania zadań podmiotom gospodarczym,

3) wykonywanie zadań przez członków spółki,

4) przygotowania, opracowania zadań techniczno-ekonomicznych oraz projektów

technicznych objętych działalnością spółki,

5) współpracy z organizacjami rolniczymi, samorządem gminnym, samorządem powiatowym, samorządem wojewódzkim , wojewodą ,w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej,

6) współpracy z wykonawcą robót,

7) wykonywania zadań przez członka spółki,

 

§ 6      

Do osiągnięcia celów spółki służą:

 

1) składki i inne świadczenia członków,

2) składki osób zakładów nie będących członkami spółki,

3) wpływy z majątku i zysku z działalności gospodarczej,

4) pomoc samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, państwa oraz                   

z działalności gospodarczej.

  

 

 

Rozdział III

§ 7      

Członkowie spółki

 

1.Członkami spółki są osoby fizyczne i prawne, którzy są właścicielami gruntów wymienieni w załączniku do statutu

2.Przyjęcie do spółki nowego członka następuje w drodze uchwały zarządu spółki

      3.Wykluczenie członka spółki następuje w drodze uchwały zarządu w razie:

      a) przejecie praw i obowiązków przez następcę prawnego 

      b) rażącego naruszenia obowiązków wynikających ze statutu

 

§ 8      

 Prawa i obowiązki członka spółki

 

1.Prawa członka spółki:

 

a) udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki oraz zgłaszania wniosków.

b) wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) korzystania z urządzeń, maszyn i innych świadczeń spółki

d) żądania od organów spółki informacji i porad w zakresie działalności spółki

 

2.Obowiązki członka spółki:

a) stosowania się do postanowień statutu

b) stosowania uchwał i poleceń organów spółki

c) opłacania świadczeń i składek uchwalonych przez organy spółki

d) wykonywania innych świadczeń na rzecz spółki

e) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zebraniach grup członkowskich

 

§ 9      

Członek spółki wodnej ma obowiązek udostępnić grunty w celu wykonania na

             gruntach prac niezbędnych do wykonania zadań spółki

§ 10    

Przyjęcie do spółki wodnej nowego członka następuje na wniosek zainteresowaneg w drodze uchwały zarządu

§ 11    

Wykluczenie członka spółki wodnej następuje w drodze uchwały zarządu za nie zastosowanie się do obowiązków, o których w § 8 pkt 2 litera a, b, c, d, e.

§ 12     

Zasady ustalania składek i innych świadczeń jest następująca:

            1) składkę i świadczenie na rzecz spółki ustala się corocznie proporcjonalnie do  

             odnoszonych korzyści tj. obszaru oddziaływania urządzeń melioracyjnych na grunty

 

§ 13    

Wysokość świadczenia, składki i innych świadczeń na dany rok ustala zarząd na  

            podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie planu finansowego w wysokości    

             proporcjonalnej do korzyści uzyskiwanych przez członka.

 

§ 14    

O wysokości składek i terminie ich płacenia i sposobie wykonania świadczeń na rzecz  spółki członek powinien powiadomiony być pisemnie lub w sposób zwyczajowy  (tablica ogłoszeń),

§ 15    

Świadczenia nie wykonane przez członka spółki w wyznaczonym terminie przez zarząd wykonane będą na jego koszt.

 

 

Rozdział I

 

Organy Spółki

 

§ 16    

Organami spółki są:

 

.Walne Zgromadzenie Spdzłki

2.Zarząd Spółki

3.Komisja Rewizyjna

§ 17    

Jeżeli liczba członków spółki Ѱrzukracza 70 Walne Zgromadzenie`Członków  

   zastępuje się Walnym Zromadzeniem Delegatów. ¤

§ 18

     Do Walnego ZgRomadzenia naluży>

 

1)      ucwalanie planu rac spółki wodnej oraz jej budżetu, w ktrym ɭożna upoważnić z!rząd do zaciągania pożycze{ lb2kredytów, w imieniu spółki, do ustalonej wysokości,

2)      ucwalanie wysokoşci składek i innych świadczeń na rzecz spółki,wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

3)      rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie zarządowi absolutorium,

4)      podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości albo zbycia lub obciążenia nieruchomości spółki wodnej,

5)      uchwalanie zmian statutu spółki wodnej,

6)      podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki wodnej do związku spółek wodnych,

 

7)      podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki wodnej z inną spółką wodną albo podziału spółki wodnej na dwie lub więcej spółek,

8)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki wodnej oraz powołania likwidatorów,

9)      zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora spółki wodnej,

10)  podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub Komisję Rewizyjną.

 

§ 19    

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu  

            na  liczbę obecnych członków

§ 20    

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu , rozwiązania spółki   

           wodnej,   połączenia    z inną spółką    lub podziału spółki zapadają większością dwóch 

           trzecich głosów  przy obecności co najmniej połowy liczby członków spółki wodnej

          

§ 21    

Członkowi spółki wodnej przysługuje jeden głos,

 

§ 22    

Walne zgromadzenie zwołuje się przynajmniej raz w roku.

§ 23    

Walne zgromadzenie zwołuje się ponadto na pisemny wniosek:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) co najmniej jednej czwartej członków spółki,

c) organu nadzorującego spółkę wodną,

§ 24    

Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia,

§ 25    

Protokół z walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i protokolant 

            zgromadzenia,kopię protokołu przesyłają organowi prowadzącemu nadzór nad   

            działalnością spółki.

    

§ 26    

W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby nie będące  

            członkami spółki.

§ 27    

Okręgiem wyborczym jest miejscowość, w której leży większa część gruntów członka  

            spółki

§ 28    

Delegaci wybierani są w miejscowościach, w zależności od udziału gruntów danej  

            miejscowości w spółce wodnej.

§ 29   

Łączna liczba delegatów wynosi 40.

§ 30    

Wyboru delegatów wg wzoru:

 

            C x B : A = D   

            C – ogólna liczba delegatów

            B – obszar oddziaływania w okręgu wyborczym

            A – ogólny obszar oddziaływania spółki

            D – ilość delegatów wybieranych w okręgu wyborczym

§ 31    

O czasie miejscu i porządku obrad zgromadzenia członków zawiadamia się pisemnie.

§ 32    

Do Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy statutu.

§ 33    

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru zarządu , starost może ustanowić,                   w drodze decyzji, zarząd komiaryczny spółki wodnej na ãzas ozniţzony, nke dłuższy  

       `    niż rok/

 

 

§ 34    

Dn Zarządu spółki wodnej ~ależy :

 

) zwołanie conajmniej raz w roku Walnego Zgromadzenia,

2) arząd spółki wodnej wykonuje uchwały Walnego Zgomadznia, kieruje działalnością spółoi, zarzdza jej mjątkiem¬ pro÷adzi gospodarkę finansową            "     Ġ  $†i reprezentuje ją na zewnątrz,

3ȩ d właściwości zaządu należą sprawy niezastrzeżo.e dla innych organóŷ,Œ4) Zarzd spóŒk woŤjej ma prawo obciżania członków spółki ko{ztami świadczѥń lub prac niewykonanych w terminie

5) zѡrząd przynajmniej raz w roku dokofuje przeglądu stanu techŮicznego urządzeń      

            melioracyjnych

6) dodokonanIa przeglŅdu urzązeń melioracyjnych i buäowlm Zarząd może powołać osob majcą odpowednie przygotowanѩe zawodoſe do ɰełnieŮia funkcjisamodzéelnej w budownictwie

7) Zarząd spółki wodnej obowiązany jet do przedłożenia staroście uchwał organów spółki w terminie 7 dni od dniš0ch půdjęcia.

 

§ 35    

Zarząd spółki sjłada się z pięcu0człoków,

 

1)w skład zarząfu wchodzą:

a)      przwodniczący

b)      asŴępca przewodniczącego

c)      sekretarz

d)      dwóch członków

2) zrząd wybierany jest na okres 5 lat,

dwóh członków Zarządu jest(upranionych do składanIa ѯświadczeń w imieniuspółki.

§ 36    

Zarząd pełni obowiązki  do wyboru nowego Zarządu ale nie łużej niż trzy miesaące"

od upły7u kadencji

§ 37    

Uchwałx zarządu są podejmgwane zykłą w)ększością głsów w becności 

            przewodniczącego lub jego zastępcy i ců najmniej połoѷy pozostałych głon

            zarządu. S razie równości głoóów rozstrzyga głos przewodiczącego zarządu,

§ 38    

Z poiedzenia zarządu spółki sr/rz̅dza się protokół , który podpisŵją przewodniczący 

            posiedrenia i protokolant

§ 39    

W przypadku Powtarzającego!siƙ naruszɥnia przez zarząd prawa lub statutu starost 

             moż , wĠdrodze decyzji rozwi܅zać zarZąd†, ÷Yznaczjąc oųobę pełniącą jego

  0         obowiązki

§ 40    

ZarząD spółki za zgodą organu nadzorującego może utworzyć biuro do wykonywania  

           zadań gospodarczychi adminiųtracyjnych oraz prowadzenia gospodarki finansowej.

 

§ 41    

Komisa Rewizyjna"składa się z 3 członków spółkI

 

1) przewodniczącťgo kom)sji rewizyjnej wyrieršją wycany członkowie

2) komisja rewizyjn kontroluje działalność"spółki wodnej

3) komisja rewizyjna jest obow⁩ązana do przeprowadzenia kontroli$gospodrkɩ( finansowej spółki wodnej conajmNej r!z w roku, przed walnym zgromadzeniem             i przedstawienia wyników kontrolɩ walnemu zgroadzeniu wformie sprawozdania,

4) komisja rewizyêna wybierana jest na okres 5 lat

5) członek(komsji rewizyjnej nie może wchodzić w kład zarządu

6) z czynności kontrolnych komisja rewizyjna sporządza protokół

7) komisja rewizyjna dokonuje kontroli na ⁷niosek Stárosty

8+ komisja Ѳewizyjna zawiademia zarząt spółki oraú StarostęȠu uchybienIch twiertzonych w toku kondrli, a w razie stwierdzenh prestępstwa organy ścginiaЍ8) komisja rewizyjna na koszt spółki wodnej może powołić do zbadan spr`wozdania  Mfina~sowego bigłego

9) wnioskowanie na walnqm zgromadzeniu`o udzielenie$lub o Nie uzielenie absolutorium dla zarządu spółki woŤnej.

§ 42   

  W razie wykonywania czynności†zwiĕzanych z działalnïścią spółki poz miejscem  

            zatrudnienia i zamieszkania delegatom, człůnkom zarządu orz komisji rewizyjnej     przysługue zwpot kosztów podróży oraz zwrot utraconeeo zaɲobcu wynikającego   (    Ġz zatrudnienia na zasadach określoɮych w olrę"~ych prze0isach.

§ 43  

   Członkowie zarządu i"koisi rewizyjnej mogą za szczególny wkład pracy społeãznej

      "     w wykonanie zádań spółki otrzymać nagrody, których wysocość ustala†walne 

            zgromadzenien

 

Rodział V

Rozwiązani spółki wodnej lub dikwidacja

¯ 44     SpóŊka wodna może być rozwiązana uchwłą walnego gromadzenia.

§ 45  

   Spółka wodna może cyĆ rozwiązana przez stavostę, w drodze äecùzji, jeżeli:

1) działalność spółki narusza prawo lub statut,

2) upłynąB termin, na(jaki został ustanowiony zѡrządkomsaryczny, a waѬne zgromadzenie niedokoncło wyboru, nowego zarządu

            3)Рliczba członków jest mniejsza niż0tzech.

§ 46   

  Rozwiązaniespółki wodnej następuje po przeprowadzeniű postępowšnia 

           likwidacyjne

§ 47    

W okresie tego postępowania s⁰ółka zała pod dotychczasową nazwą z dodatkiem       „w likwidacji” oraz zachowuje osobowość prwną.

§ 48   

  Likwidatormm spóoi może być cłonek |arzƅdt lub$énna osoba powołana uchwałą

        †   walego zgromAdzenia.

§ 49    

W przypaku rozwiązaniɡ$spółki oa podstawie decyzji starosty, likwidatora wyznacza  

            starosta.

§ 50    

Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki zarządu spółki i podejmuje w imieniu  

            spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności.

§ 51    

Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki, wysokość wynagrodzenia ustala 

            starosta.

§ 52    

Likwidator odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzenia postępowania

          likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub statucie spółki  wodnej. 

§ 53   

  Zobowiązania przypadające od spółki wodnej będącej w likwidacji pokrywa się  w następującej kolejności:

1) zobowiązania ze stosunku pracy,

2) zobowiązania w zakresie danin publicznych

3) koszt prowadzenia likwidacji

4) inne zobowiązania.

§ 54    

Spółka wodna może zaciągać zobowiązania finansowe w celu wykonania działalności statutowej a wysokość zobowiązań i udzielenia pełnomocnictw określa walne zgromadzenie.