Statut PDF Drukuj Email

 

 

Załącznik do uchwały nr 6/2013 z dnia 4 lutego 2013r

 

S T A T U T

 

GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ BIELICE


 

 

Tekst jednolity


 

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

 

§ 1


 

 

1. Spółka Wodna nosi nazwę „Gminna Spółka Wodna Bielice” zwana dalej „spółką” ,

 

2. Siedzibą spółki jest biuro Związku.

 

3. Spółkę zawiązuje się na czas nieokreślony. 4. Terenem działania spółki jest obszar Gminy Bielice. 5. Spółka używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem Gminna Spółka Wodna Bielice 6. Wykaz członków spółki zawiera załącznik do statutu.
7. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych objętych utrzymaniem przez spółkę określa dokumentacja techniczna.

 

§ 2


 

 

1. Spółka jest osobą prawną. Osobowość prawną nabywa w dniu uprawomocnienia się decyzji o zatwierdzeniu statutu przez organ nadzorujący, tj. Starostę Pyrzyckiego.

2. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

3. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swych członków, a członkowie nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

 

 

§ 3

 

 

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Pyrzycki zwany w dalszej części statutu „starostą”.

2. Spółka podlega zarejestrowaniu w katastrze wodnym. Z wnioskiem o wpis do rejestru występuje zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

 

 

Rozdział II

 

Cele spółki oraz środki do ich osiągnięcia

 

 

§ 4

 

Celem spółki jest:

 

1. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i urządzeń wodnych

 

2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach rolnych.

 

3. Propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych.

 

4. Udzielenie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

 

 

§ 5

 

Spółka wodna osiąga swe cele w drodze:

 

1. Wykonywanie zadań systemem gospodarczym.

 

2. Zlecenia wykonywania zadań podmiotom gospodarczym.

 

3. Wykonywanie zadań przez członków spółki.

 

4. Współpracy z organizacjami rolniczymi, samorządem gminnym, samorządem powiatowym, samorządem wojewódzkim, wojewodą w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej na zmeliorowanych gruntach.

 


 


 


 

 

§ 6

 

 

Do osiągnięcia celów spółki służą:

 

1. Składki i inne świadczenia członków,

 

2. Składki osób i zakładów nie będących członkami spółki,

 

3. Dochody z majątku spółki i zysk z działalności gospodarczej,

 

4. Pomoc samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, państwa oraz

 

z działalności gospodarczej.

5. Darowizny i dotacje innych osób prawnych lub fizycznych.


 

 

§ 7


 

 

1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków spółki ustalone są w wysokości niezbędnej do wykonania planowanych na dany rok zadań spółki.

2. Wysokość składek i innych świadczeń powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków, w związku z działalnością spółki.


 

 

§ 8


 

 

1. Kwoty składek, terminy płatności oraz zakres i warunki wykonania innych świadczeń, dla poszczególnych członków spółki wyznacza zarząd na podstawie uchwał walnego zgromadzenia spółki.

2. Ściąganie składek członkowskich należy do zarządu.

3. Niewykonane w terminie obowiązkowe świadczenia niepieniężne członka, mogą być wykonane na jego koszt i ryzyko przez zarząd spółki.

4. Do egzekucji składek i świadczeń na rzecz spółki stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych.

5. Zarząd spółki może na wniosek członka zmienić jego składkę pieniężną na odpowiadające jej świadczenia rzeczowe.

6. W uzasadnionych przypadkach, zarząd spółki może zawiesić terminy płatności składki członka.

 

 

§ 9

 

 

Świadczenia osób nie będących członkami spółki ściągane są na podstawie decyzji starosty wydanej na wniosek zarządu spółki.

 


 

 

§ 10

 

 

1. Spółka może, na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, prowadzić działalność gospodarczą, dla uzyskania środków na działalność statutową.

2. W szczególności spółka może wykonywać prace i usługi związane z melioracjami, gospodarką wodną oraz inne określone uchwałami walnego zgromadzenia spółki.

3. Zyski z działalności, o której mowa w ust. 1 przeznaczone są w całości na działalność statutową spółki.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie spółki

 

 

§ 11

 

 

1. Członkami spółki są osoby fizyczne i prawne, które odnoszą korzyści z urządzeń melioracyjnych utrzymywanych przez spółkę.

 

2. Przyjęcie do spółki nowego członka następuje na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały zarządu spółki.

 

3. Następca prawny członka spółki wstępuje w jego prawa i obowiązki z chwilą nabycia gruntów od członka spółki 4. Na wniosek spółki, starosta w drodze decyzji może włączyć do spółki osobę (zakład), której członkostwo jest uzasadnione celami, dla których spółka została utworzona.

 

§ 12

 

Utrata członkostwa w spółce następuje na w skutek:

1. Wystąpienia ze spółki na pisemny wniosek zainteresowanego następuje po trzydziestu dniach od dnia złożenia wniosku

2. Likwidacji lub upadłości osoby prawnej.

 

3. Przejęcia praw i obowiązków przez następcę prawnego

 

4. Wykluczenie członka spółki następuje w drodze uchwały zarządu w razie:

a) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, w szczególności zalegania z opłatą składek, b) działania członka na szkodę spółki,

c) utrudniania przez członka w sposób rozmyślny działań zmierzających do osiągnięcia jej celów statutowych.

5. Z chwilą zbycia gruntów leżących w obszarze oddziaływania urządzeń melioracyjnych

 

utrzymywanych przez spółkę.

 

6. Śmierci członka spółki lub innego zdarzenia powodującego utratę przez członka spółki tytułu do władania gruntami stanowiącymi podstawę członkostwa w spółce.

 

7. Uchwałę o wykluczeniu lub wystąpieniu członka ze spółki zarząd spółki przedkłada w ciągu 7 dni staroście, celem wydania przez starostę decyzji na tą osobę o naliczeniu wymiaru składki lub świadczenia na rzecz spółki.


 

 

Rozdział IV


 

 

Prawa i obowiązki członka spółki

 

 

§ 13

 

 

Prawa członka spółki

 

 

1. Członek ma czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółki oraz Walnego Zgromadzenia Członków Związku.

2. Członek ma prawo do uczestnictwa w obradach zgromadzeń spółki, bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli.

3. Członek ma możliwość korzystania z urządzeń i maszyn spółki na zasadach określonych przez zarząd.

4. Członek ma możliwość korzystania z informacji i porad prawnych lub technicznych w zakresie objętym działalnością spółki.

5. Członek ma prawo zaskarżenia uchwał zarządu i walnego zgromadzenia do sądu cywilnego.

 

Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje wykonania obowiązków wynikających z uchwały zarządu spółki.

6. Członek ma prawo świadczyć usługi na rzecz spółki, do wysokości świadczenia.

 

 

§ 14

 

 

Obowiązki członka spółki

 

Członek spółki ma obowiązek:

 

1. Stosowania się do postanowień statutu, uchwał i poleceń organów spółki

 

2. Opłacania świadczeń i składek uchwalonych przez organy spółki.

 

3. Wykonywania innych świadczeń na rzecz spółki

 

4. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zebraniach grup członkowskich oraz wypełnianie obowiązków wynikających z wyboru do organów spółki lub Związku,

 

5. Udostępniania swoich gruntów dla wykonywania niezbędnych dla wykonania zadań spółki.

 

6. Dbania o urządzenia spółki i ich ochronę przed dewastacją.

 

 

§ 15

 

 

1. Członek spółki obowiązany jest do niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy na urządzeniach lub mieniu spółki.

2. W przypadku nie wykonania naprawy szkód w wyznaczonym przez zarząd spółki terminie przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 


 

 

Rozdział V

 

 

Organy Spółki

 

 

§ 16

 

 

Organami spółki są:

 

1. Walne Zgromadzenie Spółki

 

2. Zarząd Spółki

 

3. Komisja Rewizyjna


 

 

§ 17

 

 

1. Jeżeli liczba członków spółki przekroczy 40 osób, walne zgromadzenie złożone z członków spółki zostaje zastąpione przez walne zgromadzenie delegatów.

2. Delegaci wybierani są przez członków spółki na zebraniach organizowanych w

 

jednostkach administracyjnych – miejscowościach położonych na terenie działania spółki.

3. Łączna liczba delegatów wynosi najmniej 15 najwięcej 20.

4. Okręgiem wyborczym jest miejscowość , w której leży większa część gruntów członka spółki.

5. Delegaci wybierani są w miejscowościach, w zależności od udziału gruntów danej miejscowości w spółce wodnej.

6. Wyboru delegatów dokonuje się wg wzoru:

 

C : A = D : B

 

C – ogólna liczba delegatów

 

B – obszar oddziaływania w okręgu wyborczym

 

A – ogólny obszar oddziaływania spółki

 

D – ilość delegatów wybieranych w okręgu wyborczym

7. Delegaci wybierani są na okres 5 lat z tym, że wyborcy mają prawo odwołania delegata w czasie trwania kadencji i wyboru na jego miejsce innego delegata.

8. Na walnym zgromadzeniu każdy delegat posiada jeden głos.

 

9. Zarząd i komisja rewizyjna są wybierane w głosowaniu jawnym. Na wniosek większości delegatów wybory są tajne.

 

 

§ 18

 

1. Walne zgromadzenie spółki zwołuje zarząd, co najmniej raz w roku.

2. Zarząd obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie spółki na pisemny wniosek:

 1. komisji rewizyjnej,

 2. co najmniej jednej czwartej członków spółki lub delegatów spółki,

 3. starosty.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać proponowany porządek obrad, oraz uzasadnienie potrzeby zwołania walnego zgromadzenia.

 

 

 

§ 19


 

 

1. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu spółki winno zawierać proponowany porządek obrad oraz informacje o terminie i miejscu obrad.

 

2. Zawiadomienie rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów oraz starosty na dwa tygodnie przed planowanym terminem walnego zgromadzenia.

3. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zarząd może zaprosić przedstawicieli instytucji współpracujących ze spółką lub udzielających jej pomocy. Uczestniczący, przedstawiciele mają tylko głos doradczy.

4. Członkowie spółki nie będący delegatami, a uczestniczący w walnym zgromadzeniu składającym się z delegatów, nie mają prawa głosu.

 

 


 


 

 


 

 

§ 20


 

 1. Do walnego zgromadzenia należy:

 

a)rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i rzeczowych oraz udzielenie zarządowi absolutorium, b)uchwalenie planu prac spółki oraz jej budżetu, c)uchwalenie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki,

d)upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu spółki do ustalonej wysokości,

e)wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej,

f)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia albo zbycia lub obciążenia nieruchomości spółki,

g)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółki ze związku spółek wodnych,

h)uchwalenie zmian statutu spółki,

i)podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki z inną spółką, albo podziału spółki,

j)podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki oraz powołania likwidatorów,

k)zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora,

l)rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez zarząd spółki lub komisję rewizyjną,

ł)podejmowanie uchwał o przeznaczeniu mienia pozostałego po rozwiązaniu lub likwidacji spółki.

2. Nieudzielanie absolutorium zarządowi spółki jest równoznaczne z odwołaniem zarządu i nowymi wyborami zarządu.

 

3. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru Zarządu, Starosta może ustanowić w drodze decyzji, zarząd komisaryczny spółki wodnej na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok.

 

§ 21

 

1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad, który powołuje protokolanta.

2. Protokół, uchwały i inne dokumenty walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i protokolant obrad.

3. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów (członków), z wyjątkiem uchwał określonych w § 20 ust. 7 – 9, które zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów (członków).

 

 

§ 22

 

1. Zarząd spółki składa się z pięciu członków

 

2. Zarząd spółki jest organem wykonawczym spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje spółkę na zewnątrz.

3.W skład zarządu wchodzą:

 

a)Przewodniczący,

b)Zastępca przewodniczącego,

c)Trzech członków.

 

 

§ 23

 

 

1. Zarząd spółki wybierany jest spośród delegatów spółki na okres 5 lat.

2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków zarządu o 50% składu osobowego, zarząd spółki lub podmioty wymienione w § 18 ust. 2, zobowiązani są w terminie 3 miesięcy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu dokonania wyborów uzupełniających.

4. Zarząd pełni obowiązki do wyboru nowego Zarządu ale nie dłużej niż trzy miesiące od upływu kadencji.


 

 

 


 


 


 

 

§ 24


 

1. Zarząd spółki zwołany jest przez przewodniczącego lub jego zastępcę w miarę potrzeby, jednak nie

rzadziej niż raz w roku.

2. Obrady zarządu prowadzi jego przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego a w razie jego nieobecności - zastępcy.

4. Z posiedzenia zarządu sporządzony jest protokół, który podpisuje protokolant i przewodniczący posiedzenia.

5. W posiedzeniu zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni członkowie komisji rewizyjnej lub inni goście, których udział zarząd uzna za pożądany.

6. W okresie między posiedzeniami spółkę reprezentuje przewodniczący zarządu. Ze swoich decyzji i działań przewodniczący składa zarządowi informację na najbliższym posiedzenie.

 

 

 

§ 25


 

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są:

 

1. Przewodniczący zarządu w zwykłych sprawach związanych z realizacją planu finansowego i planu pracy spółki,

2. Co najmniej dwóch członków zarządu w tym przewodniczący lub jego zastępca w pozostałych sprawach, w szczególności: nabywania, zbywania lub obciążenia spółki, zadłużenia spółki, nabywania lub zbywania ruchomości oraz zawierania innych umów o wartości przekraczającej 25% planowanych przychodów spółki w danym roku.

 

 

§ 26

 

Do właściwości zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów spółki a w

szczególności:

1. Organizowanie działalności spółki w sposób zmierzający do realizacji jej celów statutowych i administrowanie majątkiem spółki,

2. Zwoływanie walnych zgromadzeń oraz przygotowanie na te zgromadzenie: sprawozdań, planów pracy, planów finansowych, uchwał i wniosków, a także innych materiałów wymagających rozpatrzenia przez walne zgromadzenie.

3. Zarząd przynajmniej raz w roku dokonuje przeglądu stanu technicznego urządzeń melioracyjnych

 

4. Do dokonania przeglądu urządzeń melioracyjnych i budowli zarząd może powołać na koszt spółki osobę mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji samodzielnej w budownictwie.

5. Wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia, a w tym wyznaczanie i egzekwowanie składek oraz innych świadczeń członków spółki.

6. Przyjmowanie nowych członków oraz wyłączanie członków ze spółki,

7. Wnioskowanie o wydanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz spółki osób nie będących jej członkami.

8. Zarząd spółki za zgodą organu nadzorującego może utworzyć biuro do wykonywania zadań gospodarczych i administracyjnych oraz prowadzenia gospodarki finansowej.

 

 

§ 27

 

1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność spółki. W jej skład wchodzą:

 1.  

  przewodniczący,

 2.  

  dwóch członków. 2. Przepisy dotyczące zarządu określone w § 23 odnoszą się odpowiednio do komisji rewizyjnej.

 

3. Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.

 

 

 

 

 

 

§ 28

 

Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

 

1. Kontrola gospodarki finansowej spółki przeprowadzona co najmniej raz w roku przed jej walnym zgromadzeniem,

2. Sprawdzenie sprawozdania finansowego przygotowanego przez zarząd na walne zgromadzenie spółki,

3. Kontrola działalności spółki oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez spółkę,

4. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na walnym zgromadzeniu spółki,

5. Składanie walnemu zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, w tym wnioski w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi,

6. Zawiadomienie zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli, a w przypadku stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa również starosty i organów ścigania.

 

§ 29

 

1. Komisja rewizyjna może na koszt spółki powołać biegłego dla sprawdzenia działalności finansowej lub gospodarczej spółki, jeżeli prawidłowość prowadzenia tej działalności lub rzetelności ksiąg i informacji udzielanych w trakcie kontroli budzą wątpliwości.

2. Wynagrodzenie powołanego przez komisję rewizyjną biegłego ustalane jest w umowie z zarządem spółki.

§ 30

 

1. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz spółki.

2. Walne zgromadzenie spółki może przyznać członkom zarządu i komisji rewizyjnej:

 

a) Nagrody roczne za szczególny wkład pracy w działalność spółki,

b) Ekwiwalent za stratę czasu poświęconego na prowadzenie spraw spółki,

c)Zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki.

 

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą za szczególny wkład pracy społecznej w wykonanie zadań spółki otrzymać nagrody, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

 

 

Rozdział VI


 

Nadzór i kontrola nad działalnością spółki


 

§ 31

 

 

1. Zarząd spółki obowiązany jest do przedłożenia staroście uchwał organów spółki w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

2. Uchwały organów spółki sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. O nieważności uchwał w całości lub w części orzeka w drodze decyzji starosta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. Starosta wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2 jest ostateczna. Spółka, której uchwała została uchylona może zwrócić się do starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu spółce przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 32

 

1. W przypadku powtarzającego się naruszenia prawa lub statutu przez zarząd, starosta może w drodze decyzji rozwiązać zarząd i wyznaczyć osobę pełniącą jego obowiązki.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1 stała się ostateczną, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków zarządu jest obowiązana zwołać walne zgromadzenie w celu wybrania nowego zarządu.

3. Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu, starosta może ustanowić w drodze decyzji zarząd komisaryczny na okres nie dłuższy niż rok.

 

Rozdział VII


 

 

Rozwiązanie spółki wodnej lub likwidacja

 

 

§ 33

 

1. Spółka może być rozwiązana uchwałą walnego zgromadzenia.

2. Spółka może być rozwiązana przez starostę, w drodze decyzji, jeżeli:

a) jej działalność narusza prawo lub statut,

b)upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, o którym mowa w § 32 ust. 3, a walne zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu,

c) liczba członków spółki jest mniejsza niż trzech.

 

§ 34

 

1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie tego postępowania spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów „w likwidacji” oraz zachowuje osobowość prawną.

2. Likwidatorem spółki może być członek zarządu lub inna osoba powołana uchwałą walnego zgromadzenia.

3. W przypadku rozwiązania spółki na podstawie decyzji, o której mowa w § 34 ust. 2, likwidatora wyznacza starosta.

 

4. Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki, a wysokość wynagrodzenia ustala Starosta.

 

5. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki zarządu spółki i podejmuje w imieniu Spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności.

6. Likwidator odpowiada za szkody powstałe w skutek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z naruszenia zasad określonych w ustawie lub statucie spółki wodnej. W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora – odpowiadają oni solidarnie.

 

 

§ 35

 

1. Zobowiązania przypadające od spółki będącej w likwidacji pokrywane są w następującej

 

kolejności:

a)zobowiązania ze stosunku pracy,

b)zobowiązania w zakresie danin publicznych,

c)koszty prowadzenia likwidacji,

d)inne zobowiązania.

 1.  

  O rozdziale majątku spółki będącej w likwidacji, po zaspokojeniu zobowiązań z ust. 1,

decyduje Walne Zgromadzenie.

 

§ 36

 

Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu

ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego.