Statut PDF Drukuj Email

 .S T A T U T

 

GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ

WARNICE

 

Przepisy ogólne

Rozdział I

 

§ 1 Spółka Wodna nosi nazwę „Gminna Spółka Wodna Warnice” zwana dalej spółką ,

której czas trwania jest nieograniczony

 

§ 2 Siedzibą spółki jest biuro Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach ul.

Szczecińska 21a 74-200 Pyrzyce.

§ 3 Teren działania oraz urządzenia i wody objęte działalnością spółki, a także członków

spółki określa dokumentacja techniczna jako załącznik do statutu.

 

Rozdział II

 

Cele spółki oraz środki do ich osiągnięcia

§ 4 Celem spółki jest:

 

1 utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

2 prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach rolnych.

 

§ 5 Spółka wodna osiąga swe cele w drodze:

 

1) wykonywanie zadań systemem gospodarczym,

2) zlecenia wykonywania zadań podmiotom gospodarczym,

3) wykonywanie zadań przez członków spółki,

4) przygotowania, opracowania zadań techniczno-ekonomicznych oraz projektów

technicznych objętych działalnością spółki,

5) współpracy z organizacjami rolniczymi, samorządem gminnym, samorządem

powiatowym, samorządem wojewódzkim , wojewodą w zakresie prowadzenia

racjonalnej gospodarki rolnej,

6) współpracy z wykonawcą robót,

7) wykonywania zadań przez członka spółki,

 

§ 6 Do osiągnięcia celów spółki służą:

 

1 składki i inne świadczenia członków,

2 składki osób zakładów nie będących członkami spółki,

3 wpływy z majątku i zysku z działalności gospodarczej,

4 pomoc samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, państwa oraz

z działalności gospodarczej.


 


 


 


 

Rozdział III

§ 7 Członkowie spółki

 

1.Członkami spółki są osoby fizyczne i prawne, którzy są właścicielami gruntów

wymienieni w załączniku do statutu

2.Przyjęcie do spółki nowego członka następuje w drodze uchwały zarządu spółki.

3.Wykluczenie członka spółki następuje w drodze uchwały zarządu w razie:

a) przejecie praw i obowiązków przez następcę prawnego

b) rażącego naruszenia obowiązków wynikających ze statutu

 

.

§ 8 Prawa i obowiązki członka spółki

 

1.Prawa członka spółki:

 

a) udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki, oraz zgłaszania wniosków.

b) wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) korzystania z urządzeń, maszyn i innych świadczeń spółki

d) żądania od organów spółki informacji i porad w zakresie działalności spółki

e) członek ma prawo świadczyć usługi na rzecz spółki, do wysokości świadczenia i

składki

2.Obowiązki członka spółki:

a) stosowania się do postanowień statutu

b) stosowania się do uchwał i poleceń organów spółki

c) opłacania świadczeń i składek uchwalonych przez organy spółki

d) wykonywania innych świadczeń na rzecz spółki

e) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zebraniach grup członkowskich

 

§ 9 Członek spółki wodnej ma obowiązek udostępnić grunty w celu wykonania na

gruntach prac niezbędnych do wykonania zadań spółki

§ 10 Przyjęcie do spółki wodnej nowego członka następuje na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Zarządu

§ 11 Wykluczenie członka spółki wodnej następuje w drodze uchwały Zarządu za

nie zastosowanie się do obowiązków, o których w § 8 pkt 2 litera a, b, c, d, e.

§ 12 Zasady ustalania składek i innych świadczeń jest następująca:

1) składkę i świadczenie na rzecz spółki ustala się corocznie proporcjonalnie do

odnoszonych korzyści tj. obszaru oddziaływania urządzeń melioracyjnych na grunty

 

§ 13 Wysokość świadczenia, składki i innych świadczeń na dany rok ustala Zarząd na

podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie planu finansowego w wysokości

proporcjonalnej do korzyści uzyskiwanych przez członka.

 

§ 14 O wysokości składek i terminie ich płacenia i sposobie wykonania świadczeń na rzecz

spółki członek powinien powiadomiony być pisemnie lub w sposób zwyczajowy.

 

§ 15 Świadczenia nie wykonane przez członka spółki w wyznaczonym terminie przez

Zarząd wykonane będą na jego koszt.

 


 


 

Rozdział IV

Organy Spółki

 

§ 16 Organami spółki są:

 

1.Walne Zgromadzenie Spółki

2.Zarząd Spółki

3.Komisja Rewizyjna

 

§ 17 Jeżeli liczba członków spółki przekracza 70 Walne Zgromadzenie Członków

zastępuje się Walnym Zgromadzeniem Przedstawicieli.

 

§ 18 Do Walnego Zgromadzenia należy:

 

1 uchwalanie planu prac spółki wodnej oraz jej budżetu, w którym można upoważnić

zarząd do zaciągania pożyczek lub kredytów, w imieniu spółki, do ustalonej

wysokości,

2 uchwalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki, wybór oraz

odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

3 rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie Zarządowi

absolutorium,

4 podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości albo zbycia lub obciążenia

nieruchomości spółki wodnej,

5 uchwalanie zmian statutu spółki wodnej,

6 podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki wodnej do związku spółek

wodnych,

7 podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki wodnej z inną spółką wodną

albo podziału spółki wodnej na dwie lub więcej spółek,

8 podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki wodnej oraz powołania

likwidatorów,

9 zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora spółki wodnej,

10 podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub Komisję

Rewizyjną.

 

§ 19 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu

na liczbę obecnych przedstawicieli

§ 20 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu, rozwiązania spółki

wodnej, połączenia z inną spółką lub podziału spółki zapadają większością dwóch

trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli spółki

wodnej

§ 21 Przedstawicielowi spółki wodnej przysługuje jeden głos

§ 22 Walne zgromadzenie zwołuje się przynajmniej raz w roku.

§ 23 Walne zgromadzenie zwołuje się ponadto na pisemny wniosek:

a)Komisji Rewizyjnej,

b)co najmniej jednej czwartej członków spółki,

c)organu nadzorującego spółkę wodną,

§ 24 Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia.

§ 25 Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i protokolant

zgromadzenia, kopię protokołu przesyłają organowi prowadzącemu nadzór nad

działalnością spółki

§ 26 W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby nie będące

członkami spółki.

§ 27 Okręgiem wyborczym jest miejscowość , w której leży większa część gruntów

członka spółki

§ 28 Delegaci wybierani są w miejscowościach, w zależności od udziału gruntów danej

miejscowości w spółce wodnej.

§ 29 Łączna liczba delegatów wynosi 20.


 

§ 30 Wyboru delegatów wg wzoru:

C x B : A = D

C – ogólna liczba przedstawicieli

B – obszar oddziaływania w okręgu wyborczym

A – ogólny obszar oddziaływania spółki

D – ilość przedstawicieli wybieranych w okręgu wyborczym

§31 O czasie miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Przedstawicieli zawiadamia się

pisemnie.

§ 32 Do Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy statutu.

§ 33 Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru Zarządu , Starosta może ustanowić w drodze decyzji, zarząd komisaryczny spółki wodnej na czas oznaczony, nie dłuższy

niż rok.

 

§ 34 Do Zarządu spółki wodnej należy :

 

1 zwołanie co najmniej raz w roku Walnego Zgromadzenia,

2 Zarząd spółki wodnej wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, kieruje

działalnością spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i

reprezentuje ją na zewnątrz

3 do właściwości Zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów,

4 Zarząd spółki wodnej ma prawo obciążania członków spółki kosztami świadczeń lub

prac niewykonanych w terminie

5 Zarząd przynajmniej raz w roku dokonuje przeglądu stanu technicznego urządzeń

melioracyjnych

6 do dokonania przeglądu urządzeń melioracyjnych i budowli Zarząd może powołać

osobę mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji

samodzielnej w budownictwie

7 Zarząd spółki wodnej obowiązany jest do przedłożenia Staroście uchwał organów

spółki w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

 

§ 35 Zarząd spółki składa się z pięciu członków

1 w skład zarządu wchodzą

przewodniczący

zastępca przewodniczącego

dwóch członków

2 Zarząd wybierany jest na okres 5 lat

3 dwóch członków Zarządu jest uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu

spółki.

§ 36 Zarząd pełni obowiązki do wyboru nowego Zarządu ale nie dłużej niż trzy miesiące

od upływu kadencji

 

§ 37 Uchwały Zarządu są podejmowane zwykła większością głosów w obecności

przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy pozostałych członków

Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.

§ 38 Z posiedzenia Zarządu spółki sporządza się protokół , który podpisują przewodniczący

posiedzenia i protokolant

§ 39 W przypadku powtarzającego się naruszenia przez Zarząd prawa lub statutu Starosta

może , w drodze decyzji rozwiązać Zarząd , wyznaczając osobę pełniącą jego

obowiązki

 

§ 40 Zarząd spółki za zgodą organu nadzorującego może utworzyć biuro do wykonywania

zadań gospodarczych i administracyjnych oraz prowadzenia gospodarki finansowej.

§ 41 Komisja rewizyjna składa się z 3 członków spółki

 

1 przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają wybrani członkowie

2 Komisja Rewizyjna kontroluje działalność spółki wodnej

3 Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli gospodarki

finansowej spółki wodnej co najmniej raz w roku, przed Walnym Zgromadzeniem

i przedstawienia wyników kontroli Walnemu Zgromadzeniu w formie sprawozdania


 

4 Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 5 lat

5 członek Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu

6 z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokół

7 Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli na wniosek Starosty i zawiadamia Zarząd

spółki oraz Starostę u uchybieniach stwierdzonych w toku kontroli, a w razie

stwierdzenia przestępstwa organy ścigania

8 Komisja Rewizyjna na koszt spółki wodnej może powołać biegłego do zbadania

sprawozdania finansowego

9 wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie lub o nie udzielenie

absolutorium dla Zarządu spółki wodnej.

§ 42 W razie wykonywania czynności związanych z działalnością spółki poza

miejscem zatrudnienia i zamieszkania delegatom, członkom Zarządu oraz komisji

rewizyjne przysługuje zwrot kosztów podróży oraz zwrot utraconego zarobku

wynikającego z zatrudnienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 43 Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą za szczególny wkład pracy

społecznej w wykonanie zadań spółki otrzymać nagrody, których wysokość ustala

Walne Zgromadzenie.

 

 

Rozdział V


 

 

Rozwiązanie spółki wodnej lub likwidacja

 

§ 44 Spółka wodna może być rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 45 Spółka wodna może być rozwiązana przez Starostę, w drodze decyzji, jeżeli:

1 działalność spółki narusza prawo lub statut,

2 upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, a Walne

Zgromadzenie nie dokonało wyboru, nowego Zarządu

3 liczba członków jest mniejsza niż trzech.

 

§ 46 Rozwiązanie spółki wodnej następuje po przeprowadzeniu postępowania

likwidacyjnego.

§ 47 W okresie tego postępowania spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodatkiem

w likwidacji” oraz zachowuje osobowość prawną.

§ 48 Likwidatorem spółki może być członek Zarządu lub inna osoba powołana uchwałą

Walnego Zgromadzenia.

§ 49 W przypadku rozwiązania spółki na podstawie decyzji Starosty, likwidatora wyznacza

Starosta.

§ 50 Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu spółki i podejmuje w imieniu

spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności

§ 51 Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki, wysokość wynagrodzenia ustala

starosta.

§ 52 Likwidator odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzenia postępowania

likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub statucie spółki

wodnej.

§ 53 Zobowiązania przypadające od spółki wodnej będącej w likwidacji pokrywa się

w następującej kolejności:

1 zobowiązania ze stosunku pracy,

2 zobowiązania w zakresie danin publicznych

3 koszt prowadzenia likwidacji

4 inne zobowiązania.

§ 54 Spółka wodna może zaciągać zobowiązania finansowe w celu wykonania działalności

statutowej a wysokość zobowiązań i udzielenia pełnomocnictw określa Walne

Zgromadzenie

.