Start > Statut

Statut PDF Drukuj Email

 

Załącznik do uchwały nr 6/2012

 

STATUT

REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH

w PYRZYCACH

(Tekst jednolity po zmianach z dnia 19 kwietnia 2012r.)

 

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Związek spółek wodnych nosi nazwę "Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Pyrzycach" zwany dalej "związkiem".
 2. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku -Prawo wodne /Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszego statutu.
 3. Siedzibą związku jest miasto Pyrzyce .
 4. Terenem działania związku jest powiat pyrzycki.
 5. Związek może działać poza terenem określonym w ust. 4 na wniosek zainteresowanych członków lub dla realizacji własnych celów gospodarczych.
 6. Wykaz członków związku oraz urządzeń związku określa załącznik nr 1 do statutu.
 7. Związek tworzy się na czas nieokreślony.

 

§ 2

 

 1. Związek jest osobą prawną.
 2. Związek nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji o zatwierdzeniu statutu wydanej przez organ nadzorujący, tj. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zwanego w dalszej części „Marszałkiem”.
 3. Związek odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. Członkowie związku nie odpowiadają za zobowiązania związku.
 5. Związek używa pieczęci zawierającej nazwę i adres związku.

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

CELE ZWIĄZKU ORAZ ŚRODKI DO ICH OSIĄGNIĘCIA

 

§ 3

 

1. Związek nie prowadzi działalności celu osiągnięcia zysku. W przypadku osiągnięcia zysku netto może być on przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.

 

§ 4

 

Celami związku są:

1.    Wykonywanie wspólnych zadań gospodarczych spółek wodnych zrzeszonych w związku, polegających na:

a.     budowie urządzeń wodnych i urządzeń melioracyjnych,

b.    utrzymaniu i eksploatacji urządzeń wodnych i urządzeń melioracyjnych.

2.    Organizowanie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach.

3.    Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej członków związku w zakresie wykonywanych wspólnych zadań.

4.    Prowadzenie innych czynności z zakresu administracji spółek wodnych a w szczególności koordynacji pracy zarządów spółek zrzeszonych w związku.

 

§ 5

 

Związek wykonuje zadania we własnym zakresie lub zleca ich wykonanie innym podmiotom.

 

§ 6

 

Do osiągnięcia celów związku służą:

1.    Składki pieniężne i inne świadczenia członków spółek wodnych wchodzących w skład związku oraz dotacje i inne środki finansowe należne członkom związku.

2.    Wpływy z majątku związku i prowadzonej działalności gospodarczej.

3.    Pomoc udzielana przez państwo w formie dotacji celowej i podmiotowej oraz pomoc jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu tarytorialnego.

4.    Darowizny i dotacje innych osób prawnych i fizycznych.

 

§ 7

 

Związek udziela członkom pomocy w wykonywaniu ich zadań, w szczególności w zakresie:

a) budowy, utrzymania i eksploatacji urządzeń spółek,

b) działalności finansowo - księgowej i administracji spółek.

 

§ 8

 

1.    Wysokość składek i innych świadczeń poszczególnych członków związku uchwala na dany rok Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Związku w wysokości proporcjonalnej do korzyści uzyskanych przez członków spółek wodnych wchodzących w skład związku z działalności związku, na podstawie planu prac i planu finansowego uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków Związku oraz kryteriów określania korzyści uzyskanych przez spółki z działalności związku, uchwał walnych zgromadzeń członków spółek wodnych wchodzących w skład związku, odrębnie dla działalności administracyjnej oraz dla poszczególnych zadań gospodarczych.

 

2.    Należność z tytułu składek i innych świadczeń nie uiszczona w terminie oznaczonym w wezwaniu lub w sposób w nim określonym podlega przymusowemu ściągnięciu wraz z odsetkami za zwłokę i wszelkimi kosztami.

 

ROZDZIAŁ 3

 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

 

§ 9

 

1.    Członkowie związku to spółki wodne wymienione w załączniku nr 1 do statutu.

2.    Przyjęcie spółki wodnej do związku następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Związku podjętej na wniosek spółki.

3.    Członek związku przejmuje prawa i obowiązki byłego członka związku gdy:

a) nastąpi połączenie członków związku,

b) członek związku zmieni nazwę.

4.    Spółka może wystąpić ze związku na jej wniosek.

5.    Wykluczenie spółki ze związku następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Związku w razie:

a.     rażącego naruszenia obowiązków statutowych,

b.    szczególnych względów gospodarczych.

 

§ 10

 

Członkowie związku są uprawnieni do korzystania z urządzeń, maszyn i innych świadczeń oraz brania udziału za pośrednictwem swych delegatów w obradach i w zgromadzeniach członków związku, a także wybierania do zarządu i komisji rewizyjnej.

 

§ 11

 

Członkowie związku są obowiązani do :

1. Stosowania się do postanowień statutu związku oraz uchwał i poleceń organów związku.

2. Corocznego przekazania do dyspozycji związku składek i innych świadczeń należnych od swoich członków niezbędnych do wykonania zadań statutowych zapisanych we własnym planie finansowym.

3. Przyczyniania się do osiągnięcia celów związku.

4. Nieodpłatnego udostępniania swoich gruntów w celu wykonywania prac niezbędnych dla działalności związku.

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

ORGANY ZWIĄZKU

 

§ 12

 

Organami związku są:

1.    Walne Zgromadzenie Członków Związku.

2.    Zarząd.

3.    Komisja rewizyjna.

 

§ 13

 

1.    Walne Zgromadzenie Członków Związku zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem" składa się z delegatów poszczególnych członków związków.

2.    Delegatami na Walne Zgromadzenie są:

a.     przewodniczący zarządów spółek wodnych należących do związku, ich zastępcy,

b.    delegaci wybrani przez Walne Zgromadzenia Spółek wodnych należących do związku, w ustalonej przez zarząd związku liczbie, proporcjonalnej do wysokości składek przekazywanych od członków związku, z tym, że liczba delegatów z jednej spółki nie może przekroczyć pięciu.

§ 14

 Do Walnego Zgromadzenia należy:

a.     rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium zarządowi,

b.    uchwalanie planu prac niezbędnych do wykonywania zadań związku, rocznego planu finansowego (budżetu),

c.     upoważnianie zarządu związku do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu związku do ustalonej wysokości,

d.    wybór oraz odwołanie członków zarządu i komisji rewizyjnej,

e.    podejmowanie uchwał w sprawach: nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości związku,

f.      uchwalanie statutu oraz zmian statutu związku,

g.    podejmowanie uchwał w sprawie podziału związku, lub połączenia związku z innym związkiem,

h.    podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania związku oraz powołania likwidatora,

i.      zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora,

j.      uchwalanie wynagrodzenia za udział w: walnym zgromadzeniu, posiedzeniach zarządu, komisji rewizyjnej i zasad rozliczania kosztów podróży oraz nagród członków zarządu i komisji rewizyjnej,

k.     rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez zarząd związku, komisję rewizyjną lub Marszałka

l.      podejmowanie uchwał o przeznaczeniu mienia pozostałego po likwidacji związku.

2.    Nie udzielenie zarządowi związku absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem zarządu i wyborami nowego zarządu.

 

§ 15

 

 Walne Zgromadzenie zwołuje się przynajmniej raz w roku dla zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu prac i budżetu za rok ubiegły oraz dla uchwalenia planu prac i budżetu na rok następny.

1.    Walne Zgromadzenie zwołuje się ponadto na wniosek:

a.     komisji rewizyjnej,

b.    co najmniej 1/4 członków związku,

c.     zarządu związku.

3.    Do wniosku, o którym mowa w § 16 ust. 2 powinien być dołączony proponowany porządek obrad oraz uzasadnienie potrzeby zwołania Walnego Zgromadzenia.

 

§ 16

 

 Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu związku winno zawierać proponowany porządek obrad oraz informację o terminie i miejscu obrad.

1.    Zawiadomienie rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów członków oraz do Marszałka na 2 tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia

2.    Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zarząd może zaprosić przedstawicieli współpracujących ze związkiem lub udzielających mu pomocy. Uczestniczący przedstawiciele mają tylko głos jako doradcy.

3.    Członkowie spółek wchodzących w skład związku, nie będący delegatami, a uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu składającym się z delegatów nie mają prawa głosu.

§ 17

 

 Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza obrad (protokolanta).

1.    Protokół, uchwały i inne dokumenty Walnego Zgromadzenia podpisują przewodniczący i sekretarz obrad.

2.    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów z zastrzeżeniem ust. 4.

3.    Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia statutu, zmiany statutu, rozwiązania związku, połączenia lub podziale związku zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów związku.

4.    Każdy delegat ma jeden głos.

5.    W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały na wniosek zgłoszony większością 2/3 głosów obecnych delegatów.

 

§ 18

 

 Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej w sposób jawny.

1.    Na żądanie zwykłej większości zebranych wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej może być dokonany w sposób tajny.

2.    Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru zarządu marszałek powierzy powołanym z urzędu osobom pełnienie czynności zarządu do czasu wyboru zarządu przez Walne Zgromadzenie. Osobom, którym powierzono pełnienie czynności zarządu może być przyznane wynagrodzenie na koszt związku.

 

§ 19

 

 Zarząd spółki wodnej wykonuje uchwały walnego zgromadzenia, kieruje działalnością spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i reprezentuje ją na zewnątrz.

W skład zarządu wchodzą:

a.     przewodniczący,

b.    zastępca przewodniczącego,

c.     sekretarz,

d.    3 członków zarządu.

 

§ 20

 

 Zarząd związku wybierany jest spośród delegatów członków związku na okres 5 lat.

1.    Zarząd konstytuuje się na pierwszym swym posiedzeniu.

2.    Jeżeli członek zarządu lub komisji rewizyjnej nie może pełnić swoich statutowych funkcji ze względu na:

a.     stan zdrowia,

b.    rezygnację z mandatu,

c.     śmierć,

Zarząd może na jego miejsce uzupełnić do składu nowego członka, którego mandat trwa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4.    Jeżeli delegat wybrany do zarządu związku lub komisji rewizyjnej przestał być członkiem spółki, którą reprezentuje, stosuje się odpowiednio postanowienia ust 3.

 

§ 21

 

 Zebrania zarządu zwołuje przewodniczący lub jego zastępca poprzez zawiadomienie członków zarządu o terminie, miejscu i przedmiocie obrad.

1.    Obrady zarządu prowadzi jego przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

2.    Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego a w razie jego nieobecności - zastępcy.

3.    Z posiedzenia zarządu sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

§ 22

 Do składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są:

1.    Przewodniczący zarządu albo osoba przez zarząd do tego upoważniona /pełnomocnik/ w zwykłych sprawach związanych z planem pracy związku i budżetem związku. Pełnomocnictwa udziela Zarząd związku podejmując stosowną uchwałę. Pełnomocnictwo sporządzane jest w formie pisemnej opatrzonej podpisami dwóch członków Zarządu związku.

2.    Co najmniej 2 członków zarządu w tym przewodniczący lub jego zastępca w pozostałych sprawach, w tym dotyczących nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości związku, zadłużania związku poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych nabywania lub zbywania ruchomości związku.

 

§ 23

 

 Do zakresu działania zarządu związku należą wszelkie czynności nie zastrzeżone dla innych organów związku, a w szczególności:

1.    Organizowanie działalności zarządu w sposób zmierzający do realizacji jego celów statutowych i administrowanie majątkiem związku.

2.    Zwoływanie Walnych Zgromadzeń oraz przygotowywanie na te zgromadzenie: sprawozdań, planów pracy, planów finansowych, uchwał i wniosków a także innych materiałów wymagających rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

3.    Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia związku, egzekwowanie składek oraz innych świadczeń członków spółek wchodzących w skład związku.

4.    Prowadzenie rachunkowości związku.

5.    Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z kierownikiem biura i główną księgową

6.    Zaciąganie kredytów bankowych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

7.    Sprawowanie nadzoru nad czynnościami pracowników związku.

8.    Zgłaszanie do katastru wodnego wszelkich danych związku i ich zmian, podlegających wpisowi w katastrze wodnym.

9.    Przedkładanie Marszałkowi uchwał organów związku w terminie 7 dni od dnia podjęcia.

 

§ 24

 

 Zarząd związku zwoływany jest przez przewodniczącego lub jego zastępcę w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

1.    W okresie między posiedzeniami związek reprezentuje przewodniczący zarządu. Ze swoich decyzji i działań przewodniczący składa zarządowi informację na najbliższym jej posiedzeniu.

2.    Dla ważności uchwał zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

3.    W posiedzeniu zarządu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, zaproszeni członkowie komisji rewizyjnej lub inni goście, których udział zarząd uzna za pożądany.

 

§ 25

 

 Komisja rewizyjna kontroluje działalność związku.

1.    Komisja rewizyjna składa się z 3 członków.

2.    Przepisy dotyczące zarządu określone w § 22 odnoszą się odpowiednio do komisji rewizyjnej.

3.    Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.

 

§ 26

 

 Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

1.    Kontrola gospodarki finansowej związku przeprowadzana co najmniej raz w roku przed jej walnym zgromadzeniem.

2.    Sprawdzenie sprawozdań finansowych przygotowywanych przez zarząd na Walne Zgromadzenie związku.

3.    Kontrola działalności związku oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez związek.

4.    Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na Walnym Zgromadzeniu związku.

5.    Składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, w tym wniosków w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium zarządowi.

6.    Zawiadomienie zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli. W przypadku stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa zawiadomienie organów ścigania oraz Marszałka

 

 

§ 27

 

1.    Komisja rewizyjna może na koszt związku powołać biegłego rewidenta dla sprawdzenia działalności finansowej lub gospodarczej związku, jeżeli prawidłowości prowadzenia tej działalności lub rzetelności ksiąg i informacji udzielanych w trakcie kontroli budzą jej wątpliwość.

2.    Wynagrodzenie powołanego przez komisję rewizyjną biegłego rewidenta ustalona jest w umowie z zarządem związku.

 

§ 28

 

 Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za pracę wykonywaną na rzecz związku.

1.    Walne Zgromadzenie związku może przyznać członkom zarządu i komisji rewizyjnej:

a.     nagrody roczne za szczególny wkład pracy w działalność związku

b.    zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach związku,

c.     wynagrodzenie za udział w posiedzeniach: Walnego Zgromadzenia, zarządu i komisji rewizyjnej, 

 

§ 29

 

1.    Obsługę administracyjną związku sprawuje biuro związku, na czele którego stoi kierownik.

2.    Organizację wewnętrzną biura określa regulamin organizacyjny nadany przez zarząd związku.

 

ROZDZIAŁ 5

 

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZWIĄZKU

 

§ 30

 

Nadzór i kontrolę nad działalnością związku sprawuje Marszałek.

 

§ 31

 

 Zarząd związku zobowiązany jest do przedłożenia Marszałkowi uchwał organów związku w terminie 7 dni od ich podjęcia.

1.    Uchwały organów zarządu sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. O nieważności uchwał w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji, marszałek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

2.    Marszałek wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.

3.    Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna. Związek, którego uchwała została uchylona, może zwrócić się do Marszałka z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu związkowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 32

 

 W przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu Marszałek może, w drodze decyzji rozwiązać zarząd i wyznaczyć osoby pełniące jego obowiązki.

1.    W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków zarządu jest zobowiązana zwołać Walne Zgromadzenie w celu wybrania nowego zarządu.

2.    Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu, Marszałek może ustanowić w drodze decyzji, zarząd komisaryczny, nie dłużej niż na rok.

 

ROZDZIAŁ 6

 

ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

 

§ 33

 

 Związek może być rozwiązany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

1.    Związek może być rozwiązany przez Marszałka w drodze decyzji, jeżeli:

a.     działalność związku narusza prawo lub statut,

b.    upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, o którym mowa w § 32 ust. 3, a Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu,

c.     liczba członków związku jest mniejsza od trzech.

 

§ 34

 

 Rozwiązanie związku następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie tego postępowania związek działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów „w likwidacji" oraz zachowuje osobowość prawną.

1.    Likwidatorem związku może być członek zarządu lub inna osoba powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2.    W przypadku rozwiązania związku na podstawie decyzji, o której mowa w § 33 ust. 2, likwidatora wyznacza Marszałek .

3.    Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki zarządu związku i podejmuje w imieniu związku czynności niezbędne do zakończenia jego działalności.

4.    Likwidator wynagradzany jest na koszt związku.

5.    Likwidator odpowiada za szkody powstałe w skutek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub statucie związku. W przypadku powołania więcej niż 1 likwidatora - odpowiadają oni solidarnie.

 

§ 35

 

 Zobowiązania przypadające od związku będącego w likwidacji pokrywane są w następującej kolejności:

a.     zobowiązania ze stosunku pracy,

b.    zobowiązania w zakresie danin publicznych,

c.     koszty prowadzenia likwidacji,

d.    inne zobowiązania.

2. Mienie związku będącego w likwidacji przeznaczone jest na pokrycie zobowiązań wymienionych w ust. 1, a po ich pokryciu podlega przeznaczeniu na cele określone przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 36

 

 Marszałek po otrzymaniu uchwały Walnego Zgromadzenia związku w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie związku z katastru wodnego.

 

§ 37

 

 Statut obowiązuje od zatwierdzenia go przez Marszałka .